Аудит фінансової звітності

Послуга може бути надана з фінансової звітності, яка підготовлена згідно з:

 • національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО / NAS)

 • міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ / IFRS)

 • загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку США (ЗПБО США / US GAAP)

На можливість виконання нами послуги не впливає ініціативний чи це обов'язковий аудит.

Обов'язковий аудит - в обов'язковому порядку проводиться підприємствами, відповідно до вимог закону. Результати обов'язкового аудиту фінансової звітності публікуються і розсилаються замовником широкому колу користувачів - власникам акцій, кредиторам, органам державного регулювання.

Ми акредитовані у державних реєстрах, які надають право виконання обов'язкового аудиту:

 • публічним акціонерним товариствам, емітентам облігацій, з фінансової звітності для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)

 • фінансовим установам за фінансової звітності для Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (Нацфінпослуг)

Ініціативний (добровільний) аудит - здійснюється нами за бажанням замовника для забезпечення достовірності фінансової звітності, перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку, окремих його ділянок, а також оцінки фінансового стану підприємства.

Під час аудиту нами досліджується:

 • відповідність прийнятих підприємством форм фінансової звітності характеру та умовам його діяльності

 • послідовність застосування форм фінансової звітності

 • повнота фінансової звітності (включаються показники діяльності всіх філій, представництв та інших структурних підрозділів підприємства)

 • застосування нормативних правових актів з бухгалтерського обліку

 • істотність інформації, що розкривається у фінансовій звітності

За підсумками роботи видається:

 • аудиторський висновок встановленого зразка (у рамках обов'язкового аудиту)

 • додатково (при ініціативному аудиті) - аудиторський звіт, що містить детальні висновки та рекомендації

Аудиторська компанія PSP Audit у своєму активі має запатентовані методичні рекомендації щодо складання аудиторських звітів, робочих документів аудитора.
Свідоцтво 1
Свідоцтво 2