Публікації в ЗМІ

{/to_list}

Бути чи не бути?! Некваліфікований головний бухгалтер. Журнал Податкова правда, березень 2013, №6, бліц-консультація Івана Шевалгіна

26 березня 2013 р.

Бути чи не бути?! Некваліфікований головний бухгалтер. Журнал Податкова правда, березень 2013, №6, бліц-консультація Івана Шевалгіна

Чи можна брати на роботу головного бухгалтера, який не має відповідної вищої освіти?

Завдання й обов'язки головного бухгалте­ра визначені в Законі України «Про бухгалтер­ський облік та фінансову звітність» від 16 липня 1999 р N° 996-ХІV (далі - Закон № 996) і в наказі Мінпраці «Про затвердження Випуску 1 «Профе­сії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфіка­ційних характеристик професій працівників» від 29 грудня 2004 р. N° 336 (далі - Довідник).

Нормами Закону № 996 встановлено, що голо­вний бухгалтер повинен забезпечувати дотри­мання норм бухгалтерського обліку, складати фінансові звіти, організовувати контроль пра­вильності ведення бухгалтерського обліку тощо.

Довідник містить вичерпний список обов'язків головного бухгалтера, визначає необхідні знання головного бухгалтера та кваліфікаційні вимоги до головного бухгалтера. Відповідно до цих ква­ліфікаційних вимог головний бухгалтер повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму і стаж бухгалтерської роботи за професіями керів­ників нижчого рівня: для магістра- не менше ніж 2 роки, для спеціаліста - не менше ніж 3 роки.

На підставі Довідника розробляють посадову інструкцію головного бухгалтера, у якій наво­дять повний перелік завдань та обов'язків, пра­ва, повноваження та відповідальність головного бухгалтера. Крім того, у посадовій інструкції ма­ють бути враховані конкретні особливості про­фесійної діяльності працівників зазначених про­фесій.

А тепер найголовніше. Жоден нормативний акт не встановлює відповідальності за прийман­ня иа роботу головного бухгалтера без відповід­ної кваліфікації. Тобто, засновник або директор може всупереч вимогам Довідника на свій страх і ризик найняти головного бухгалтера без квалі­фікації і досвіду роботи.

Але, попри відсутність штрафів за порушен­ня норм Довідника під час приймання на роботу головного бухгалтера без відповідної кваліфі­кації, робити це вкрай небажано. Пам'ятайте, що в такому разі значно зростають ризики щодо правильності ведення бухгалтерського обліку й особливо податкового, що, своєю чергою, може призвести до значних фінансових втрат підпри­ємства. У такому разі доведеться також втрачати зайвий час на спілкування з контролюючими та правоохоронними органами, адже головний бух­галтер відповідає перед законом не лише адмі­ністративно, а й кримінально, як і директор під­приємства.

За матеріалами журналу "Податкова правда"

Повна версія статті "Бути чи не бути?! Некваліфікований головний бухгалтер", pdf