Публікації в ЗМІ

{/to_list}

Поворотна фінансова допомога, журнал Податкова правда, лютий 2013, №4, бліц-консультація Дмитра Сушко

21 лютого 2013 р.

На якій системі оподаткування вигідніше брати поворотну фінансову допомогу, і на якій повертати?

Згідно з пп. 14.1.257 Податкового кодексу України (ПК) поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що на­дійшла платникові податків у користування за догово­ром, який не передбачає нарахування відсотків або надан­ня інших видів компенсацій у вигляді плати за користу­вання такими коштами, і яку обов’язково слід повернути.

Стороною, що надає поворотну фінансову допомогу, може бути як неплатник податку на прибуток, так і плат­ник цього податку. Стороною, яка отримує поворотну фі­нансову допомогу, також може бути і неплатник податку на прибуток, і платник цього податку. Розглянемо можли­ві варіанти.

1. Одержувач допомоги є звичайним платником податку на прибуток підприємств і отримує допомо­гу від такого самого платника податку на прибуток на загальних підставах.

Відповідно до пп. 14.1.257 та пп. 135.5.4 ПК, якщо по­воротну фінансову допомогу отримано від платника по­датку на прибуток і не повернено на кінець податкового періоду, одержувач має нарахувати умовні відсотки, сума яких потрапляє до податкового доходу.

Порядок нарахування умовних відсотків урегульова­ний абзацом сьомим пп. 14.1.257 ПК, а саме, умовні відсо­тки нараховують на суму, що залишилася неповерненою на кінець звітного періоду, в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день використання допомоги.

Це можна представити у вигляді формули:

Умовні відсотки = А х В х С : D,

де А - сума неповерненої фінансової допомоги;

В - величина облікової ставки НБУ;

С - кількість днів користування фінансовою допо­могою;

D - кількість днів у поточному році.

До речі, слід взяти до уваги, що якщо величина обліко­вої ставки НБУ всередині звітного періоду змінювалася, умовні відсотки необхідно обчислювати окремо за кож­ним періодом, коли ставка була постійною, а потім отри­мані суми скласти.

2. Одержувач допомоги є звичайним платником податку на прибуток підприємств і отримує допомо­гу від неплатника податку на прибуток на загальних підставах (за винятком засновника).

Згідно з пп. 135.5.5 ПК поворотна фінансова допомога, отримана від неплатника податку на прибуток або від особи, яка має пільги з цього податку, і не повернена на кінець податкового періоду, потрапляє до податкового до­ходу одержувача. У тому податковому періоді, коли пово­ротну фінансову допомогу повертають, одержувач дістає право на витрати.

3. Одержувач допомоги є звичайним платником податку на прибуток підприємств і отримує допомо­гу від засновника.

Відповідно до абзацу четвертого пп. 135.5.5 ПК, якщо поворотну фінансову допомогу отримано від засновника і повернено не пізніше, ніж за 365 днів з моменту її отри­мання, вона не потрапляє до складу податкового доходу.

4. Одержувач допомоги є платником єдиного по­датку незалежно від податкового статусу надавача.

Платник єдиного податку, як юридична, так і фізична особа, відповідно до пп. 292.11.3 ПК поворотну фінансову допомогу не включає до доходу, якщо повернув її протя­гом 12 місяців від дня отримання.

5. Одержувач допомоги є фізичною особою - під­приємцем, що перебуває на загальній системі опо­даткування, незалежно від податкового статусу надавача.

На підставі пп. 165.1.31 ПК суму отриманої поворотної фінансової допомоги до загального оподатковуваного до­ходу не включають.

Отже, з точки зору оподаткування оптимальними варі­антами отримання поворотної фінансової допомоги є:

• отримання фізичною особою - підприємцем на за­гальній системі оподаткування;

• отримання платником єдиного податку, якщо повер­нути допомогу планують протягом 12 місяців від дня її отримання;

• отримання платником податку на прибуток на за­гальних підставах, якщо надавачем допомоги є засно­вник, і повернення допомоги передбачається протягом 365 днів від дня її отримання.

Своєю чергою, найбільш ризиковими моментами для операцій із поворотною фінансовою допомогою є:

• зміна надавачем статусу платника податку на прибу­ток на загальних підставах, якщо таку допомогу надано іншому звичайному платникові податку на прибуток;

• неповернення допомоги платником єдиного податку протягом 12 місяців від дня її отримання;

• неповернення допомоги платником податку на при­буток на загальних підставах засновникові протягом 365 днів від дня її отримання.

За матеріалами журналу "Податкова правда"

Повна версія статті "Поворотна фінансова допомога", pdf