Публікації в ЗМІ

{/to_list}

Сільськогосподарський кооператив - засновник товариства. Фантазії чи реальність? Стаття Олександра Івончика для спеціалізованого видання АгроПРО

2 жовтня 2019 р.

Сільськогосподарський кооператив - засновник товариства. Фантазії чи реальність? Стаття Олександра Івончика для спеціалізованого видання АгроПРО

Сільськогосподарський кооператив - засновник товариства. Фантазії чи реальність? Стаття Олександра Івончика для спеціалізованого видання АгроПРО

АгроПРО жовтень 2019, №19

Сільськогосподарський кооператив (далі - СК) є одним з ефективних способів захисту та покращення економічних, фінансових, організаційних основ діяльності виробників сільськогосподарської продукції. Водночас товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) - одна з найпоширеніших форм господарювання, що можна пояснити достатністю правового регулювання, особливо з прийняттям Закону України № 2275-VIII від 06.02.2018 р. «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закон № 2275).

Ані Закон № 2275, ані Господарський кодекс України не встановлюють обмежень щодо осіб, які мають право бути засновниками ТОВ. Тому засновниками ТОВ можуть бути як юридичні (резиденти чи нерезиденти України), так і фізичні особи (громадяни України, іноземці чи особи без громадянства).

Нерідко члени кооперативу задаються питанням: чи може СК створити ТОВ? ТАК, МОЖЕ!

Розглянемо аргументи на користь цього висновку, а також інші важливі, корисні для членів такого кооперативу нюанси.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СК

Основними нормативно-правовими актами, які визначають правові, організаційні, економічні та інші положення щодо правового регулювання діяльності СК, є Закон України від 10.07.2003 р. № 1087-IV «Про кооперацію» (далі - Закон №1087) та Закон України від 17.07.1997 р.

№ 469/97-ВР «Про сільськогосподарську кооперацію» (далі - Закон № 469).

СК - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, до якої, зокрема, належить постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу та надання їм послуг. Діяльність СК побудована на засадах самоврядування (абз. 6. ч. 1 ст. 1 Закону № 469).

Кооператив, у тому числі й СК може, між іншим, самостійно визначати основні напрями своєї діяльності, провадити будь-яку господарську діяльність, передбачену статутом і не заборонену законом, відкривати свої філії, відділення, представництва (ст. 23 Закону № 1087).

СК, як суб’єкт господарювання користується такими самими правами та можливостями, що й інші юридичні особи, зокрема може мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та печатку (ч. 3 ст. 6 Закону № 1087).

ВИМОГИ ДО ЗАСНОВНИКІВ ТОВ

ТОВ - це господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за власними зобов'язаннями тільки своїм майном (ч. 3 ст. 80 Господарського кодексу України, далі - ГКУ).

Закон № 2275 не містить будь-яких вимог до засновників ТОВ. Тому необхідно дотримуватися загальних норм, що стосуються всіх господарських товариств, які передбачені Цивільним кодексу України (далі - ЦКУ).

А відповідно до ч. 1 ст.114 ЦКУ учасниками господарського товариства можуть бути будь-яка фізична чи юридична особи, якщо обмеження щодо їхньої участі не передбачено спеціальним законом. Для СК таким спеціальним законом є Закон № 469, і він не забороняє кооперативу створювати ТОВ.

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ СК, ЯКИЙ ВИРІШИВ СТВОРИТИ ТОВ

Порядок створення та державної реєстрації ТОВ регулюється Законом № 2275 та Законом України від 15.05.2003 р. № 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон № 755). Якщо члени СК вирішили створити ТОВ, то покрокова процедура буде наступною.

1. Скликання загальних зборів членів СК для обговорення та прийняття рішення про створення ТОВ.

Рішення загальних зборів членів СК оформлюються у вигляді протоколу (див. зразок наприкінці консультації). У протоколі необхідно передбачити основні питання щодо створення ТОВ та уповноважити представника СК. Він братиме участь у загальних зборах засновників, підписуватиме протокол чи рішення загальних зборів, статут та подаватиме документи для державної реєстрації.

До уваги! Відповідно до ч. 9 ст. 15 Закону № 1087 загальні збори членів СК правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів (коли інтереси членів представляють уповноважені - то не менше двох третин від їхньої кількості). Рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах (ч. 11. ст. 15 Закону № 1087). Протокол підписують голова, секретар та учасники СК. Нотаріальне посвідчення підписів не є обов’язковим.

2. Оформлення рішення засновників ТОВ (ч. 1 ст. 37 Закону № 2275). Якщо засновників ТОВ буде декілька, то необхідно обрати голову їхніх зборів (див. зразок наприкінці консультації). Питання, які необхідно включити до рішень, повинні бути наступними:

Таке рішення підписує засновник ТОВ, тобто уповноважений представник СК.

Нотаріальне посвідчення підписів не є обов’язковим.

Протокол підписують голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол (ч. 4 ст. 33 Закону № 2275).

3. Оформлення та підписання статуту ТОВ.

Статут ТОВ повинен містити наступні положення (зразок статуту ТОВ надрукований в «АгроPRO», 2018, № 21, с. 39 - ред.):

Також, статут ТОВ може містити інші положення, що не суперечать законодавству України (ч.ч. 5- 6 ст. 11 Закону № 2275).

Статут підписується всіма учасниками ТОВ. Від СК його підписує уповноважений представник. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально (ч. 2 ст. 11 Закону № 2275).

4. Заповнення заяви про державну реєстра- цію створення юридичної особи.

Заява (форма 1) затверджена Наказом Мін’юсту № 3268/5 від 18.11.2016 р. «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Заяву підписує особа, яка є уповноваженим представником ТОВ.

5. Подання документів для державної реєстрації.

Документи, які необхідно подати для державної реєстрації створення ТОВ (ст. 17 Закону № 755):

ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ

Важливим для засновників ТОВ, може стати питання, які саме пункти можна вносити до статутного капіталу ТОВ та чи можна вносити дані про земельну ділянку?

Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України (ч. 1 ст. 12 Закону № 2275).

Вкладом учасника ТОВ можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь усі учасники ТОВ. Така оцінка зазначається в рішенні засновників про створення ТОВ (ч.ч. 1, 3 ст. 13 Закону № 2275).

У відповідності до ч. 1 ст. 82 Земельного кодексу України (далі - ЗКУ) юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки в разі внесення засновниками таких ділянок до статутного капіталу.

Проте на сьогодні в Україні чинна пряма заборона, в т.ч. на внесення до статутних капіталів господарських товариств права на земельну частку (пай) (не плутати з правом на земельну ділянку) сільськогосподарського призначення (п. 14 «Перехідних положень» ЗКУ).

Що стосується внесення до статутного капіталу юридичної особи земельних ділянок (прав на них), слід зазначити наступне. З аналізу норм ч. 15 «Перехідні положення» ЗКУ можна дійти висновку, що не існує заборони на внесення до статутного капіталу юридичної особи земельних ділянок (прав на них) із цільовим призначенням - «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», «для ведення особистого селянського господарства» (далі - ОСГ). За умови, що права на такі ділянки набуті на інших підставах, ніж виділення в натурі земельної частки. Тобто, якщо особа, наприклад, успадкувала таку ділянку, то вона може передати її до статутного капіталу ТОВ.

Аналогічна думка висловлена і в Листі Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 19.05.2010 р. № 6309. Судової практики з приводу формування статутного капіталу земельними ділянками з цільовим призначенням - «ОСГ» та «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» наразі не маємо.

Отже, на основі проаналізованих та вищезгаданих норм чинного законодавства України можемо зробити висновки:

1. СК є юридичною особою та наділений такими самими правами, можливостями, як й інші суб’єкти господарювання, є самостійним у визначенні напрямів своєї діяльності і може проводити будь-яку господарську діяльність, не заборонену законом.

2. Засновником господарського товариства, в тому числі і ТОВ, можуть бути фізична чи юридична особи, зокрема СК.

3. Процедура державної реєстрації ТОВ, де засновником є СК, є загальною, як і для ТОВ, де засновником виступає будь-яка інша юридична особа.

4. До статутного капіталу ТОВ можна вносити земельну ділянку, крім земельної ділянки з цільовим призначенням - «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» та земельної ділянки «для ведення ОСГ» (якщо така ділянка отримана в результаті виділення в натурі земельної частки).