Новини

{/to_list}

Щодо обкладення податком на прибуток громадських організацій

22 липня 2013 р.

Щодо обкладення податком на прибуток громадських організацій ДПСУ в листі від 26.03.2013 р. № 1790/Щ/15-14-14 роз'яснила особливості оподаткування податком на прибуток громадських організацій, в якому нагадала, що з 1 січня 2013 р. набрав чинності новий Закон України «Про громадські об'єднання» , який регулює створення і діяльність громадських об'єднань.

Відповідно до п. 1 ст. 24 Закону громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Звільнення від оподаткування податком на прибуток доходів неприбуткових організацій, зокрема громадських організацій, визначається п. 157.3 ст. 157 Податкового кодексу.

Крім того, статтею 157 Кодексу передбачено, що для громадських організацій, створених з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності та громадських організацій інвалідів передбачено звільнення від оподаткування доходів у вигляді добровільних пожертв та безповоротної фінансової допомоги, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять від ведення власної основної діяльності, за умови, що у разі ліквідації активи неприбуткової організації передаються іншим неприбутковим організаціям або спрямовуються у бюджет.

Відповідно до п. 157.15 ст. 157 Кодексу під терміном "основна діяльність" для цілей цього підпункту слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації).

До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.

Виходячи з вищевикладеного, до основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг неприбутковими організаціями особам іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій.

Відповідно до п. 6 ст. 3 Закону відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Тобто громадська організація має право вести підприємницьку діяльність та отримувати дохід від неї. Проте такий дохід, на відміну від прибутку підприємства, не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації і має бути спрямований виключно на досягнення мети громадської організації.

Відповідно до п. 157.11 ст. 157 Кодексу у разі: якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел інших, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.