Ексклюзив

{/to_list}

Операції з давальницькою сировиною у переробника

14 вересня 2017 р.

Операції з давальницькою сировиною у переробника У консультаційному роз’ясненні розглянуто порядок документального оформлення, оподаткування та обліку за операцією переробки давальницької сировини у переробника.

1. Правове регулювання операцій з давальницькою сировиною

Договори давальницької переробки окремо не виділені в правове регулювання нормами ЦКУ й регламентуються загальними положеннями глави 61 «Підряд». Такі договори відносять до договорів підряду з виконанням роботи з матеріалу замовника (ст. 840 ЦКУ).

Виходячи з цього, у договорі на переробку давальницької сировини повинні бути зазначені такі відомості (ч. 2 ст. 840 ЦКУ):

Виготовлена продукція для замовника не вважається власною продукцією.

Право власності на передані переробникові матеріали й виготовлена продукція належать замовникові, що слід зазначити в договорі.

Замовник, крім грошових коштів, може здійснювати розрахунки й давальницькою сировиною (матеріалами) чи готовою продукцією.

Під час здійснення операцій з давальницькою сировиною, підприємство згідно договору передає виконавцю робіт сировину, а виконавець проводить її обробку або виробляє з неї готову продукцію, яку в результаті передає постачальнику сировини.

При оформленні договору на переробку давальницької сировини, підприємству слід звернути увагу на наступні моменти:

1. В договорі визначаються технічні умови, або робиться посилання на документи про такі технічні умови, за якими будуть проводитися операції з давальницькою сировиною, або зазначається про їх передачу від замовника до виконавця.

2. Договором необхідно визначити, що сировина та готова продукція не належать виконавцю та є власністю замовника.

3. Визначається якість товару, що поступає від виконавця договору після обробки давальницької сировини. В разі наявності, замовник може надати виконавцю еталонні товари, що необхідно виготовити із давальницької сировини.

4. Для виконання робіт, договором рекомендується передбачити можливість направлення представників замовника для проведення технічного контролю або допомоги в налаштуванні технологічного циклу, тощо.

5. В договорі необхідно чітко передбачити порядок передачі сировини виконавцю, та товару замовнику. Необхідно зазначити умови доставки товару, місце доставки, порядок передачі документів, контролю якості сировини та виготовленого товару. Також договором слід передбачити шляхи та умови використання відходів виробництва та/або браку. Приклади форми акту приймання - передачі сировини та готової продукції можна навести в додатках до договору.

6. Порядок проведення розрахунків за наданими послугами має передбачати можливість відображення вартості відходів або браку продукції, та їх врахування або неврахування у вартості послуг.

7. В разі наявності певних вимог до пакування та маркування готової продукції, такі вимоги також рекомендується визначити в договорі.

Решта умов договору є стандартна для усіх господарських договорів (форс-мажор, порядок вирішення спорів, тощо).

2. Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною.

Первинні документи обліку операцій з давальницькою сировиною можна розподілити за наступними етапами руху давальницької сировини та результатів її переробки.

Надходження давальницької сировини на склад переробника оформлюється наступними документами.

1. Акт приймання-передачі давальницької сировини.

Містить погоджену замовником і переробником інформацію щодо найменування і кількості переданої замовником і отриманої переробником давальницької сировини; кількості та вартості прийнятої переробником за якістю давальницької сировини, придатної для переробки; а також місця зберігання і переробки такої сировини. До акту додаються документи, що підтверджують якість переданої сировини (сертифікати якості; висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи; карантинний дозвіл та ін.). Також можуть складатись товарно-транспортна накладна, залізнична квитанція тощо, якщо доставка сировини від замовника до переробника здійснювалась третіми особами.

2. Довіреність на отримання матеріальних цінностей від виконавця.

Під час процесу переробки давальницької сировини використовуються наступні первинні документи, передбачені Наказом №193.

1. Лімітно-забірна картка на відпуск давальницької сировини.

Відображає детальну інформацію про рух певної партії давальницької сировини за конкретним замовником від початкового до кінцевого етапу її переробки. Вона повинна виписуватися на кожну партію одержаної для переробки сировини за кожним замовником у двох примірниках (один залишається на складі, а інший передається у відповідний виробничий структурний підрозділ і є підставою для відображення руху давальницької сировини на рахунках позабалансового обліку). Відпуск матеріальних цінностей здійснюється з тих складів, що позначені в лімітно-забірній картці. Комірник зазначає в лімітно-забірній картці дату і кількість відпущеної давальницької сировини, після чого визначають залишок ліміту за кожним її номенклатурним номером. Передача лімітно-забірних карток до бухгалтерії здійснюється складом після використання ліміту.

2. Книга обліку руху давальницької сировини і результатів її переробки.

Відображає за кожним окремими замовником рух давальницької сировини в процесі її надходження від замовника та витрачання на виробництво, а також виготовленої з неї основної і супутньої продукції, зворотних відходів.

3. Відомість обліку давальницької сировини.

Містить інформацію щодо оприбуткованої та відпущеної в переробку давальницької сировини, її залишків у розрізі замовників.

4. Відомість обліку продуктів переробки давальницької сировини.

Містить інформацію щодо руху продуктів переробки давальницької сировини (основної і супутньої продукції), відходів, оприбуткованих на склад і переданих замовникам у розрізі замовників.

5. Накладна на внутрішнє переміщення продукції, виготовленої з давальницької сировини.

Така накладна є підставою для здавання готових виробів з виробництва на склад із зазначенням найменування виробу, одиниці виміру та кількості. Вона повинна складатися у двох екземплярах. Перший екземпляр залишається в структурному підрозділі, який виготовив продукцію. На його підставі будуть списані матеріали, отримані в переробку. Другий екземпляр призначений для оприбутковування готової продукції на склад для подальшої передачі замовнику. При цьому, в запропонованій формі накладної вказується лише найменування готової продукції, одиниця вимірювання і кількість продукції (оскільки ціну продукції переробник не визначає).

Здача (приймання) виконаних робіт з переробки давальницької сировини оформлюється з допомогою наступних документів.

1. Акт про виконані роботи з переробки давальницької сировини.

Відображає інформацію про перелік і вартість виконаних робіт і є підставою для відображення виконаних робіт в обліку .

2. Звіт переробника про використання давальницької сировини.

Складається у натуральних одиницях і містить інформацію про кількість і асортимент оприбуткованої від замовника сировини, нормативне і фактичне її використання у процесі переробки, отриману з неї продукцію, невикористану сировину і відходи, у тому числі зворотні, і є підставою для списання використаної сировини на собівартість виготовленої продукції у замовника.

Відвантаження результатів переробки давальницької сировини замовникові оформлюється за допомогою.

1. Акт приймання-передачі продуктів переробки давальницької сировини. Акт засвідчує приймання замовником за кількістю, асортиментом і якістю продуктів переробки давальницької сировини, без зазначення вартісних показників готової продукції.

2. Довіреність на отримання готової продукції від замовника робіт.

3. Оподаткування та бухгалтерський облік операцій з давальницькою сировиною

Податок на прибуток

Переробник відображає в обліку з податку на прибуток операції з давальницькою сировиною за правилами бухгалтерського обліку, оскільки коригування фінансового результату до оподаткування за такими операціями ПКУ не передбачено.

ПДВ

Операції з одержання матеріалів та передачі готової продукції ПДВ не оподатковуються.

Податкові зобов'язання з ПДВ у переробника виникають у частині наданих послуг переробки за подією, що сталася раніше відповідно до п. 187.1 ст.187 ПКУ:

На цю дату переробник оформлює оформлює податкову накладну в порядку, встановленому ст.201 ПКУ.

Бухгалтерський облік

Отримані від замовника матеріали й належну йому готову продукцію переробник відображає на позабалансовому рахунку 022 "Матеріали, прийняті для переробки". При цьому для полегшення контролю можна порадити запровадити аналітику на цьому рахунку із застосуванням субрахунків:

Усі витрати, пов'язані з виконанням робіт та наданням послуг з переробки давальницької сировини, переробник відображає на рахунку 23 «Виробництво». На дату підписання акту чи іншого документа, що підтверджує виконання робіт, надання послуг, переробник визнає дохід від виконання робіт.

Операції з давальницькою сировиною у переробника