Публикации в СМИ

К списку

Формирование системы стандартов посттаможенного аудита в Украине. Статья Проскуры К.П., Брехова С.С., научный журнал "Таможенная безопасность"

11 апреля 2018 г.

Формирование системы стандартов посттаможенного аудита в Украине. Статья Проскуры К.П., Брехова С.С., научный журнал "Таможенная безопасность" На языке оригинала.

Стаття у науковому журналі «Митна безпека» / Університет державної фіскальної служби України; редкол.: П. В. Пашко (голов. ред.) та ін. - Ірпінь: Видавничо-поліграфічний центр, 2017. - № 1. - 168 с

У статті обґрунтовано потребу у створенні системи стандартів пост-митного аудиту, яка за зразком стандартів незалежного аудиту та стандартів вищих органів державного фінансового контролю має підвищити якість та ефективність заходів контролю, застосовуваних до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: митний контроль, пост-митний аудит, стандарт аудиту, базовий стандарт якості.

Постановка проблеми.

Пост-митний аудит, як відносно новий вид контролю, як для України, так і у світовій практиці, є потужним інструментом сприяння розвитку міжнародної торгівлі за рахунок спрощення та зменшення кількості контрольних і формальних митних процедур, що здійснюються митними органами під час переміщення товарів через кордон. Тому держава має бути зацікавлена у створенні збалансованої та ефективної системи контролю після випуску товарів у вільний обіг.

Інститут пост-митного аудиту в Україні перебуває настадії становлення і потребує, крім інституційного наповнення, подальшого вдосконалення управлінської складової та стандартів якості пост-митного аудиту. Отже, має існувати система стандартів пост-митного аудиту, яка встановлювала б основні критерії та вимоги до його організації та проведення, які повинні

братися до уваги при розробленні нових та внесенні змін до чинних правових та нормативних документів відповідного спрямування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку системи митного аудиту та пост митного аудиту в Україні активно досліджуються такими науковцями, як І. Бережнюк, О. Вакульчак, Т. Єдинак, Ю. Медвідь, П. Пашко, О. Соколовська, М. Харкавий та ін. Як правило,сфера їх інтересів - це інституційно-організаційні питання загального характеру [5; 6; 9; 12; 13], методологічні та прикладні аспекти здійснення пост-митного аудиту [7; 11; 13], зарубіжний досвід з окресленої тематикита його імплементація в Україні [8; 10]. Однак питання стандартизації пост-митного аудиту в їх роботах має узагальнювальний характер [10] і потребує більш ретельного вивчення.

Метою статті є розроблення орієнтирів та рекомендацій щодо створення,із урахуванням міжнародних стандартів та наявного досвіду аудиторської діяльності в інших сферах, вітчизняної системи стандартів пост-митного аудиту, які мають визначати його нормативне забезпечення та вимоги до його здійснення.

Висновки і пропозиції. Незважаючи на те, що проблематика недостатності розвитку державного аудиту на сьогодні є актуальною для податкової та митної сфери, саме пост-митний аудит більше потребує стандартизації через незначний проміжок часу його існування в Україні та потребу у дотриманні міжнародних стандартів. За результатами цього дослідження основі стандартів незалежного аудиту та державного фінансового контролю, з урахуванням міжнародних вимог та рекомендацій, запропонована структура системи національних стандартів пост-митного аудиту та визначені орієнтири для їх формування. У системі стандартів виділено такі групи: загальні вимоги, організаційні стандарти та стандарти якості. Застосування даних стандартів і орієнтирів відповідно при розробці законодавчих і нормативних актів, організації та здійсненні пост-митного аудиту, на наше переконання, дозволить забезпечити належний рівень його якості та ефективності.