Эксклюзив

К списку

Изменение процентной ставки по кредитному договору

13 апреля 2016 г.

Изменение процентной ставки по кредитному договору

На языке оригинала.

Відповідно до вимог ст. 9 п. 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV (далі - ЗУ № 996-XIV) - господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Однак, згідно п.1 ст. 9 ЗУ № 996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Тобто, згідно законодавства, операції повинні відображатись в тих періодах, в яких вони здійснені, первинний документ повинен бути складений вчасно, проте чітких строків його складання ЗУ № 996-XIV не містить.

З 01.01.2015р. об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

Однак, між датою балансу та датою подачі фінансової звітності завжди минає певний період, протягом якого можуть відбуватись події, які прямо чи посередньо впливають на діяльність підприємства. Якщо відбуваються значні події, то з часом це призводить до того, що фінансова звітність втрачає оцінку реального стану активів i зобов’язань, а її користувачі не мають можливості правильно й достовірно оцінити діяльність підприємства.

Таким чином, події, що відбуваються після дати Балансу, можуть призводити до необхідності коригування окремих статей або розкриття інформації про такі події у Примітках до фінансових звітів.

Подія після дати Балансу - це подія, яка відбувається між датою Балансу i датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, що впливає або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Згідно з ПБО 6 події після дати Балансу поділяють на:

• події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату Балансу;

• події, які вказують на обставини, що виникли після дати Балансу.

Изменение процентной ставки по кредитному договору

Перший напрямок подій відповідно до п. 16 ПБО 6 - це події після дати Балансу, що надають додаткову інформацію про визначення сум, пов’язаних з умовами, які існували на дату Балансу, й вимагають коригування відповідних активів i зобов’язань. Коригування активів i зобов’язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати Балансу.

До переліку таких подій відносять:

• оголошення банкрутом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше було визнано сумнівною;

• переоцінку активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату Балансу;

• отримання інформації про фінансовий стан i результати діяльності дочірніх i асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах;

• продаж запасів, що свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату Балансу;

• отримання від страхової організації матеріалів про уточнення страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату;

• виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності.

Другий напрямок подій відповідно до п. 17 ПБО 6 - це події, що відбуваються після дати Балансу i вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансових звітів. Такі події слід розкривати в примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення.

До переліку таких подій відносять:

• прийняття рішення щодо реорганізації підприємства;

• придбання цілісного майнового комплексу;

• рішення про припинення операцій, які становлять значну частину основної діяльності підприємства;

• знищення (втрату) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події;

• прийняття рішення щодо емісії цінних паперів;

• непрогнозовані зміни індексів цін i валютних курсів;

• укладення контрактів щодо значних капітальних i фінансових інвестицій;

• прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства;

• нарахування дивідендів за звітний період, оголошених підприємством після дати Балансу.

А даному випадку, первинним документом є додаткова угода про зменшення відсоткової ставки. Складено такий документ 29.01.2016р., тобто, подія виникла після дати балансу. До вказаної дати діяла попередня редакція договору і підприємство відобразило відсотки на дату балансу: 31.12.2015р. у відповідності до наявного договору про надання кредиту.

Якщо подія виникла після дати балансу підприємство не повинно коригувати фінансову звітність, єдина вимога - відобразити даний факт у примітках до фінансової звітності.

Виходячи з того, що фінансова звітність в даному випадку не коригується, а операції відображаються в тому періоді, коли вони здійснені, розглянемо наслідки укладання такої угоди для підприємства.

Фактично повинно відбутись зменшення заборгованості підприємства за відсотками по кредиту перед його постачальником на 29.01.2016р. Зменшення заборгованості відображається в регістрах бухгалтерського обліку наступним чином:

29.01.2016р.

Дт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

Кт 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"