Эксклюзив

К списку

Списание безнадежной дебиторской задолженности

6 апреля 2016 г.

Списание безнадежной дебиторской задолженности На языке оригинала.

Безнадійною заборгованістю відповідно до абзацу ж) пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) є серед іншого заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством.

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. (ст. 141 Закону України від "Про торгово-промислові палати в Україні" 02.12.1997р. №671/97-ВР (далі - ЗУ №671)).

Статтею 10 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" від 02.09.2014р. №1669-VII (далі - ЗУ № 1669) встановлено, що протягом терміну дії ЗУ № 1669 єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України. Така ж думка висловлена в Листі Головного управління ДФС у м. Києві "Щодо визнання заборгованості безнадійною» від 05.11.2015р. № 16842/10/26-15-15-03-11.

Також ЗУ № 1669 внесені зміни до ЗУ №671, якими визначено порядок видачі суб'єктам господарювання сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та розширено перелік ситуацій і випадків, що відносяться до таких обставин.

Відповідно до ст.141 ЗУ № 671 Торгово-промислова палата України (далі - ТПП) та уповноважені нею регіональні ТПП засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про них протягом 7 днів з дня звернення суб'єкта господарювання за собівартістю.

Списание безнадежной дебиторской задолженности Порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлено Регламентом (нова редакція) засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженим Рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014 р. № 44(5) (далі - Регламент). Згідно з пп. 6.4.3 Регламенту суб'єкти господарювання для отримання сертифіката про настання форс-мажорних обставин за податковими зобов'язаннями надають разом із заповненою заявою встановленої форми документи, передбачені в цій формі заяви (Додатки N 2, 3 до Регламенту), зокрема:

Пункт 14 Заяви (Додатки до заяви):

1) копія платіжного доручення з відміткою банку про оплату послуг за встановленим тарифом (крім суб'єктів малого підприємництва);

2) витяг із Єдиного державного реєстру / ксерокопія паспорта для фізичних осіб;

3) копія довідки 4-ОПП / копія ІПН для фізичних осіб;

4) оферта (пропозиція) акта наданих послуг за підписом керівника / фізичної особи та з відбитком печатки суб'єкта господарювання у двох примірниках за встановленою формою, розміщеною на інтернет-сторінці ТПП України / регіональної ТПП;

5) копія наказу про призначення керівника, у випадку отримання ним сертифіката та примірника акта наданих послуг;

6) оригінал доручення на отримання сертифіката та примірника акта наданих послуг представником заявника;

7) поштовий конверт формату А4 з вклеєними марками на суму п'ять гривень та зворотною адресою при простому відправленні поштою (згідно з тарифами Укрпошти для відправлення сертифіката та примірника акта наданих послуг по Україні).

Тарифи на послуги розміщені на сайті ТПП України (www.ucci.org.ua) у розділі "Засвідчення форс-мажорних обставин", зокрема:

Тарифи на послуги із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в грн. з ПДВ

- Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за контрактами (договорами) - 1669,20 грн.

- Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) відносно умов, визначених у типових контрактах (договорах)* - 417,60 грн.

* У зверненні заявника зазначається ознака типовості контрактів (договорів) та надається цьому підтвердження. Тариф застосовується до кожного засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) по кожному контракту (договору), починаючи з другого. (Лист Торгово-промислової палати України "Щодо засвідчення форс-мажорних обставин" від 09.01.2015р. № 106/05-5.4)