Эксклюзив

К списку

Определение совокупной стоимости потребительского кредита

24 марта 2016 г.

Определение совокупной стоимости потребительского кредита На языке оригинала.

Послуга - це діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб (п.17 ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р. №1023-ХІІ (далі - ЗУ №1023-ХІІ)).

Продукція - це будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб (п.19 ЗУ ст.1 ЗУ №1023-ХІІ).

Тобто зміст поняття продукція включає в себе послугу, що надається.

Крім того, відповідно до абзацу в) п.2.1 ст. 2 та п.3.1 ст.3 Правління Національного банку України «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту»від 10.05.2007р. №168орієнтовна сукупна вартість кредиту складається зпроцентної ставки за кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту (у тому числі на користь третіх осіб - страховиків, оцінювачів, реєстраторів, нотаріусів тощо).

Таким чином, на перший погляд можна дійтивисновку, що безпосередньо сума кредиту до сукупної вартості кредиту не включається.

Але, пп.5 п.3 ст. 18 ЗУ №1023-ХІ містить формулювання «вартість продукції», зміст якого цим Законом не врегульований, але ми знайшли деяку судову практику з цього питання.

Зокрема, в Рішенні Апеляційного суду Вінницької області від 04.08.2015р. № 127/11087/15-ц|22-ц/772/2451/2015зазначено: «…25.06.2008 між АКБ "Форум" та ОСОБА_3 був укладений кредитний договір, за умовами якого позичальнику було надано 50000 дол. США на придбання квартири на вторинному ринкустроком до 24.06.2033 р. зі сплатою 13 % річних за користування кредитними коштами.

Відповідно до п. 4.1 кредитного договору, за несвоєчасне повне чи часткове повернення кредитних коштів та за несвоєчасну повну чи часткову сплату процентів, позичальник сплачує неустойку у вигляді пені у розмірі 0,2 % процентів за кожен день прострочення, що обчислюється з суми неповерненого кредиту та/або несплачених процентів. Сплата пені не звільняє позичальника від сплати процентів за користування кредитними коштами до моменту фактичного погашення заборгованості.

Відповідно до п. 2.6 договору сплата процентів позичальником здійснюється за фактичний строк користування кредитними коштами. При розрахунку плати за користування кредитом приймається місяць, рівний календарній кількості днів і рік рівний 360 днів.

Враховуючи викладені обставини, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що п. 4.1 кредитного договору, яким передбачено сплату пені за несвоєчасне повернення кредитних коштів чине своєчасну сплату процентів в розмірі 0,2 % за кожен день прострочення виконання зобов'язання за споживчим кредитом, що становить 73 % від суми неповерненого кредиту та/або несплачених процентів за рік, є несправедливим та має наслідком істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача, оскільки встановлює вимогу щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад 50 % вартості продукції) у разі невиконання ним зобов'язань за договором.»

Тобто, судова практика визнає вартістю продукції кредит та відсотки за ним.

З метою підтвердження або спростування наведеного висновку в судовій практиці додатково ми здійснили аналіз інших законодавчих актів.

Пункт 3.1 ст. 3 вищенаведеної Постанови №168 містить формулу розрахунку сукупної вартості кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, а також зазначити її в процентному значенні та в грошовому виразі у валюті платежу за кредитним договором, у вигляді:

а) реальної процентної ставки (у процентах річних), яка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі споживача за кредитом до чистої суми виданого кредиту. Розрахунок значення реальної процентної ставки здійснюється з використанням такої формули:

Определение совокупной стоимости потребительского кредита

t=1

де d - реальна процента ставка;

ЧСК - чиста сума кредиту, тобто сума коштів, які видаються споживачу або перераховуються на рахунок отримувача в момент видачі кредиту. Чиста сума кредиту розраховується як основна сума кредиту, що визначена згідно з умовами договору, мінус сума коштів, які утримуються банком під час видачі кредиту, а також мінус усі платежі за рахунок власних коштів споживача, що здійснені ним для виконання умов отримання кредиту;

t - порядковий номер періоду дії кредитного договору (місяць або день);

n - загальна залишкова кількість періодів дії кредитного договору (місяців або днів) на дату розрахунку;

Потік t - сума коштів, яку споживач сплачує банку та/або іншим особам за кредитом. До потоку включаються платежі в погашення основного боргу за кредитом, процентів за користування ним, комісії на користь банку, платежі на користь третіх осіб, які сплачуються відповідно до отриманого кредиту та пов'язані з обслуговуванням і погашенням кредиту;

б) абсолютного значення подорожчання кредиту (у грошовому виразі), розрахунок якого здійснюється шляхом підсумовування всіх платежів (проценти за користування кредитом, усі платежі за супутні послуги, пов'язані з наданням кредиту, його обслуговуванням і погашенням), здійснених споживачем як на користь банку, так і на користь третіх осіб під час отримання, обслуговування та погашення кредиту.