Эксклюзив

К списку

Выдача аванса на командировку наличными на зарплатную карту

17 февраля 2016 г.

Выдача аванса на командировку наличными на зарплатную карту На языке оригинала.

Платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором. (п.1.27 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001р.№ 2346-III)

При перерахуванні авансу на відрядження на власну гривневу картку працівника таке перерахування прирівнюється до видачі готівкових коштів в національній валюті під звіт з моменту перерахування їх з поточного рахунку.

Фізичні особи - довірені особи підприємств (юридичних осіб), які відповідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунку із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу або особистого електронного платіжного засобу, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом із підтвердними документами в установлені строки і порядку, що визначені для підзвітних осіб законодавством України, а також документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо) разом з невитраченим залишком готівки. (п.2.12 Постанови Національного банку України "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15.12.2004р. № 637)

Згідно з п.3розд.VII Постанови Національного банку України "Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів"від 05.11.2014р. № 705 операції користувачів повинні виконуватися з оформленням квитанції платіжного термінала, чека банкомата,сліпа та інших документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів у паперовій формі, що складаються та друкуються державною мовою за місцем проведення операції в такій кількості примірників, яка потрібна для всіх учасників операції, та/або документів в електронній формі, передбачених правилами платіжної системи. Документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів мають статус первинного документа та можуть бути використані під час урегулювання спірних питань

Операції, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів із застосуванням платіжних терміналів, повинні виконуватися з оформленням квитанції платіжного термінала.(п.5 розд.ІІІ Постанови №705)

Операції, що здійснюються з використанням платіжних карток із застосуванням імпринтерів, повинні виконуватися з оформленням сліпа, форма якого визначається платіжною системою. (п.6розд.ІІІ Постанови №705)

Банківська виписка, в даному випадку, не може бути визнана документом, що підтверджує здійснення операції, оскільки, вона не складається та не друкується за місцем проведення операції.

При наданні авансу в гривні витрати понесені за особистими картками перераховуються за курсом на дату здійснення операції (зняття готівки, розрахунок за послуги), тобто на дату, що зазначена у квитанції платіжного термінала, чеку банкомата, сліпу тощо. (п.5 П(С)БО 21 в редакції Наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2014 р. №754, чинній з 19.08.2014р.).

За відсутності квитанцій, чеків, сліпів - за курсом на дату затвердження звіту.

В свою чергу, на підставі вимог абзацу а) пп.170.9.1 п.170.9 ст.170 ПКУ витрати не є об'єктом оподаткування ПДФО лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат. Тобто, за відсутності сліпів, квитанцій платіжних терміналів, чеку банку необхідно донарахувати та сплатити ПДФО.

Выдача аванса на командировку наличными на зарплатную карту Також, вважаємо в даному випадку, доцільно розглянути ситуацію в якій кошти надаються в гривні на зарплатну картку і особа, для закордонного відрядження, придбаває іноземну валюту на території України.

Згідно з п. 1 ст. 6 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 р. № 15-93 (далі - Декрет № 15-93) юридичні особи - резиденти мають право здійснювати торгівлю іноземною валютою на території України тільки через уповноважені банки та інші фінансові установи, що одержали відповідну ліцензію НБУ. Нагадаємо, що пункти обміну валют мають право здійснювати операції купівлі-продажу іноземної валюти тільки з фізичними особами відповідно до постанови Правління НБУ від 12.12.2002 р. № 502 (далі - Постанова № 502).

Зважаючи на це, не виключено, що контролюючими органами така ситуація буде розцінена наступним чином. Підзвітна особа, що відбуває у відрядження, є представником підприємства, яке її відряджає. Тобто, якщо працівник для свого закордонного відрядження самостійно обмінює національну валюту в іноземну в пункті обміну валют, на думку контролюючих органів, вважатиметься, що він здійснив такий обмін від імені підприємства, чим порушено норми ст. 6 Декрету № 15-93 та Постанови № 502. Таке порушення тягне за собою фінансові санкції відповідно до п. 2 ст. 16 Декрету № 15-93.

Разом з тим зазначимо, що жоден нормативний акт не забороняє підзвітній особі обмінювати національну валюту за кордоном для забезпечення витрат на відрядження. Відповідно, робимо висновок, що видані гривні підзвітна особа може обміняти за кордоном.

Виходячи з проаналізованих норм законодавства, слід зазначити, що видавати аванс на закордонне відрядження у гривні ризиковано, але за необхідності можливо використати і такий варіант. Для уникнення спорів рекомендуємо розробити на підприємстві внутрішнє положення про відрядження, в якому передбачити зручні для підприємства норми (при цьому вони не повинні суперечити чинному законодавству) для регламентування порядку відрядження працівників за кордон і розрахунків з ними, та затвердити, наприклад, можливість видачі авансу у гривні і порядок перерахунку таких витрат у національну валюту після повернення працівника.