Эксклюзив

К списку

Отображение дооценки в бухгалтерском учете

10 февраля 2016 г.

Отображение дооценки в бухгалтерском учете На языке оригинала.

До 09.08.2013р. виключнопри обліку об'єктів зовнішнього благоустрою та житлових будинків, що перебувають на балансах житлово-комунальних організацій, які належать до сфери управління органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також автомобільних доріг загального користування, що регулюється п.30 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27.04.2000р. № 92 (далі - НП(С)БО 7) одночасно на суму нарахованої амортизації збільшувались доходи цих підприємств і організацій із зменшенням додаткового капіталу, а при його недостатності - статутного капіталу:

Дебет 92 «Адміністративні витрати» - Кредит 131 «Знос основних засобів»

Дебет 423 «Дооцінка активів»- Кредит 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»

Інші підприємства, до 31.12.2013р. повинні були щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації користуватись при відображенні нарахованої амортизації по дооцінених основних засобах проведенням, передбаченим Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» від 30.09.2003р. № 561, а саме:

Дебет 423 «Дооцінка активів» - Кредит 441 «Прибуток нерозподілений»

Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 27.06.2013р. № 627 були внесені зміни до Наказу Міністерства фінансів України «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999р. № 291 відповідно до яких з 09.08.2013р. формувався вхідний залишок на субрахунках рахунку 41 «Капітал у дооцінках» шляхом перенесення відповідної інформації з рахунку 42 «Додатковий капітал». При цьому субрахунок 423 «Дооцінка активів» змінив свою назву на «Накопичені курсові різниці».

Відповідно до зазначених наказів вже з 09.08.2013р.нарахування амортизації по дооцінених активах повинно було відображатись проведенням:

Дебет 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» - Кредит 441 «Прибуток нерозподілений»

Відповідно до цього п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999р. за №860/4153, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. У випадку дооцінки відсутня грошова або інша компенсація вартості дооцінених основних засобів та не виникає дохід, оскільки відсутні критерії його визнання.