Эксклюзив

К списку

Учет комиссионера по договору комиссии на продажу товаров

27 января 2016 г.

Учет комиссионера по договору комиссии на продажу товаров На языке оригинала.

Відповідно до п.189.4 ст.189 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI(далі - ПКУ)базою оподаткування для товарів, що передаються/отримуються у межах договорів комісії, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому ст.188 ПКУ. Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів у межах договорів комісії визначається за правилами, встановленими ст. 187 і 198 ПКУ.

Згідно з п.198.2 ст.198 ПКУдатою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

Висновок: відразу ж після отримання товару від комітента комісіонер отримує право на податковий кредит за умови наявності правильно складеної та зареєстрованої податкової накладної.

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів/послуг, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку. (п.187.1 ст. 187 ПКУ).

Висновок: податкові зобов’язання з ПДВ на проданий товар, отриманий згідно договору комісії, виникають на дату відвантаження комісіонером покупцю товару. Сума податкових зобов’язань нарахована на суму наданих послуг комісіонером, визначається за першою подією: або на дату складання акту наданих послуг комісіонером, або на дату отримання оплати комісійної винагороди від комітента на поточний рахунок комісіонера.

Відповідно до ст. 1011 Цивільного кодексу від 16.01.2003р.№435-IV, зі змінами та доповненнями (далі - ЦКУ), за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Право власності на товар не переходить до комісіонера ні в момент його отримання комісіонером, ні в момент його відвантаження комісіонером покупцю. Увесь час право власності належить комітенту. Підтвердженням цього є визначення поняття «продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари (пп. 14.1.202 п.14.1 ст. 14 ПКУ).»

Оскільки, з 01.01.2015р. об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку),визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, слід керуватись правила бухгалтерського обліку договорів комісії.

Виручка від надання послуг комісіонером відображається у Звіті про фінансові результати (форма № 2) у рядку 010 у сумі комісійної винагороди, оскільки згідно з п. 6.2 П(С)БО 15 сума надходжень за договором комісії на користь комітента не визнається доходом комісіонера.

Бухгалтерські проведення з обліку договору комісії на продаж товару наступні:

Учет комиссионера по договору комиссии на продажу товаров