Эксклюзив

К списку

Бухгалтерский учет дооценки/уценки основных средств с 01.01.2015 г.

20 октября 2015 г.

Бухгалтерский учет дооценки/уценки основных средств с 01.01.2015 г. На языке оригинала.

З 01.01.2015р. об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

Відповідно до п.138.2 ст. 138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму дооцінки основних засобів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки основних засобів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;.

Згідно з п.138.1 ст. 138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки основних засобів, включених до витрат звітного періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

Відповідно до п. 19 П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого Наказом Мінфіну України № 92 від 27.04.2000р. (далі - П(С)БО 7) сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході, а сума уцінки - до складу витрат, крім випадків, що наведені в п. 20.

Розглянемо більш детально зазначене положення із відображенням його в формі 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

Розділ II «Сукупний дохід»

Бухгалтерский учет дооценки/уценки основных средств с 01.01.2015 г.


Пункт 21 НП(С)БО 7 передбачає наступні випадки відображення суми дооцінок у складі нерозподіленого прибутку (непокритого збитку):

- при вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках.

- перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках.

При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об'єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об'єкта, що відображений у складі капіталу у дооцінках. Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку, заносяться до регістрів аналітичного обліку основних засобів.

Періодичність (період) зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку, або при вибутті об'єкта основних засобів, або періодично (пропорційно нарахованій амортизації) підприємство визначає самостійно в наказі про облікову політику.

Розглянемо порядок заповнення форми 2 та співставимо його з вимогами п. 138.2 ст. 138 ПКУ. Відповідно до порядку заповнення «Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» дооцінка необоротних активів включається до складу іншого сукупного доходу. Оподаткування іншого сукупного доходу здійснюється окремо від «фінансового результату до оподаткування» наведеного в формі 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» по рядку 2290 (прибуток) або 2295 (збиток).

Податок на прибуток буде нараховуватись в декілька етапів:

1. Визначається поточний податок на прибуток - сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства (п.3 П(С)БО 17 «Податок на прибуток»). Витрати (дохід) з податку на прибуток відображаються у статті "Витрати (дохід) з податку на прибуток" Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). (п.18. П(С)БО 17). При визначенні об’єкта оподаткування фінансовий результат буде збільшено (зменшено) на суму уцінки (дооцінки) основних засобів на підставі вимог п.138.2, п.138.1 ст. 138 ПКУ.

В бухгалтерському обліку відображається проведеннями:

Бухгалтерский учет дооценки/уценки основных средств с 01.01.2015 г.
2. Відстрочений податок на прибуток (відстрочені податкові зобов’язання, відстрочені податкові активи (п.4 П(С)БО 17 «Податок на прибуток») - суми податку, які підлягають відшкодуванню (донарахуванню) в наступних звітних періодах та відображаються відповідно на рахунках 17 чи 54.

Бухгалтерский учет дооценки/уценки основных средств с 01.01.2015 г.

3. Податок на прибуток, нарахований внаслідок дооцінки активів - такий податок не визнається ні доходом, ні витратами звітного періоду (п.4.1 П(С)БО 17 «Податок на прибуток»).

Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток визнаються змінами власного капіталу, якщо податки виникають з операцій, відображених на рахунках власного капіталу.

Сума зміни власного капіталу відображається у кореспонденції з рахунками обліку необоротних активів і одночасно з рахунками обліку відстрочених податкових зобов'язань або відстрочених податкових активів (на розраховану з даної операції суму податку на прибуток). (Лист Мінфіну Про податкові різниці при переоцінці основних коштів» від 29.04.2011р. № 31-08410-07-10/11255)

Бухгалтерський облік податку на прибуток, пов’язаного з іншим сукупним доходом повинен здійснюватись наступним чином:

Бухгалтерский учет дооценки/уценки основных средств с 01.01.2015 г.