Эксклюзив

К списку

Восстановление в учете ошибочно списанного основного средства

3 сентября 2015 г.

Восстановление в учете ошибочно списанного основного средства

На языке оригинала.

«Проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу ниже. Можем ли мы восстановить в учете ошибочно списанное в прошлом году основное средство проводкой ДТ 105 Кт 13, которое на момент списания было полностью самортизировано, тем самым сделав его балансовую стоимость равной 0, минуя счета доходов-расходов?»,

маємо зазначити наступне:

Роз’яснення стосовно виправлення помилок наведено в листі Міністерства фінансів України «Щодо порядку відображення виправлення помилок, допущених при складанні фінансової звітності у попередніх роках» від 13.01.2005р. № 31-04200-20-10/508, згідно якого: відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999р. № 137 (далі - П(С)БО 6) виправлення помилок минулих років відображаються в балансі (форма № 1) за звітний рік шляхом коригування на початок звітного року нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), а також статей активів, зобов’язань, власного капіталу, які змінилися внаслідок виправлення помилок. Помилки, що впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), відображаються в рядку 030 звіту про власний капітал (форма № 4). Підприємством також здійснюється коригування статей фінансової звітності (активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат тощо) того року (тих років), на який (які) виправлені помилки вплинули.

Підприємство оприлюднює інформацію про виправлення помилок фінансової звітності за попередні роки або у примітках до річної фінансової звітності зазначає про недоцільність оприлюднення такої інформації (з урахуванням встановленого підприємством порогу суттєвості за рекомендаціями, повідомленими листом Міністерства фінансів України від 29.07.2003р. № 04230-04108).

Згідно вимог п. 4 П(С)БО 6, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291, виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), та відображається кореспонденцією рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)» з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6.

У зв’язку з тим, що виправлення даної помилки не змінює величину нерозподіленого прибутку (основний засіб повністю замортизований), застосування рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)» недоцільне. Виходячи з цього, дану помилку можна виправити наступним відображенням в обліку: ДТ 10 «Основні засоби» Кт 13 «Знос (амортизація) необоротних активів».