Эксклюзив

К списку

Возмещение украденных основных средств

25 августа 2015 г.

Возмещение украденных основных средств

На языке оригинала.

У відповідь на усний запит стосовно бухгалтерського та податкового обліку викрадених основних засобів (автомобілів), які перебували в оперативному лізингу, за умови відшкодування викрадених основних засобів або не відшкодування страховою компанією або орендатором,

повідомляємо наступне:

У випадку викрадення основного засобу на підставі п. 33 наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27.04.2000р. № 92, (далі - П(С)БО 7) об'єкт основних засобів списується з балансу внаслідок його невідповідності критеріям визнання активом.

У випадку крадіжки об'єктів основних засобів потрібно мати в наявності інвентаризаційні документи та талон-повідомлення про прийняття заяви органом внутрішніх справ (далі - Талон), форму якого затверджено Наказом МВС України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії» від 19.11.2012р. № 1050, що видаються на підставі заяви потерпілої сторони про крадіжку. Даний документ, орендар повинен передати Вам для підтвердження факту викрадення автомобіля (або будь-якого іншого основного засобу).

Крім того, при встановленні факту крадіжки на день виявлення такого факту потрібно обов'язково провести інвентаризацію (пп. 7 п. 1 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженої наказом Мінфіну України від 02.09.2014р. № 879, (далі - Наказ № 879)).

У відповідності до п. 8 Наказу № 879 підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств.

Таким чином, для встановлення факту крадіжки автомобіля, Ваш орендатор має надати Вам Талон з МВС та копію протоколу проведеної інвентаризації, який оформлюється за результатами інвентаризації (п. 2 Наказу № 879). Оскільки Ваш контрагент знаходиться на території проведення антитерористичної операції та на сьогоднішній день не може провести інвентаризацію, для отримання підстави для списання викраденого автомобіля з балансу необхідно отримати Талон з МВС та провести інвентаризацію на власному Підприємстві за присутності представника орендатора автомобіля. За наявності цих документів ви можете списати викрадений основний засіб з балансу Підприємства на підставі результатів проведеної інвентаризації.

Списання з балансу викраденого об'єкта основних засобів відображається наступними бухгалтерськими проведеннями:

Возмещение украденных основных средств* - в разі відсутності документів з МВС про отримання заяви від постраждалої сторони.

В податковому обліку, в редакції Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755- IV (далі - ПКУ), в редакції ПКУ до 01.01.2015р., порядок оподаткування списання викрадених основних засобів було передбачено п. 146.16 ст. 146 ПКУ. Згідно даного пункту ПКУ, у звітному періоді, коли виникають відповідні причини, підприємство - платник податку збільшує податкові витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта основних засобів. Тобто до податкових витрат відносилася залишкова вартість об'єкта за даними податкового обліку.

Починаючи з 01.01.2015р., ПКУ не передбачено особливих норм списання викрадених основних засобів, а отже списання викраденого автомобіля проводитиметься за правилами бухгалтерського обліку.

Щодо податку на додану вартість, то у відповідності до п. 189.9 ст. 189 р. V ПКУ, у разі, коли основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються у зв'язку з викраденням необоротних активів податкові зобов’язання з податку на додану вартість не нараховуються. Проте така норма діє лише у випадку наявності Талона МВС. За його відсутності, підприємство має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, оскільки така операція визнаватиметься поставкою основних засобів. База оподаткування в такому випадку не може бути нижче балансової вартості на момент викрадення.

Щодо відшкодування вартості викрадених основних засобів страховою компанією або орендатором, хочемо зазначити, що в бухгалтерському обліку така операція визнаватиметься доходом Підприємства та відображатиметься наступними бухгалтерськими проведеннями.

Возмещение украденных основных средств

Порядок визначення розміру відшкодування завданих збитків підприємству визначається:

- в разі відшкодування страховою компанією - згідно умов договору страхування;

- в разі відшкодування орендарем - згідно умов договору та норм постанови КМУ «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» від 22.01.1996 р. № 116, (далі - Постанова № 116).

Згідно з чинним законодавством, незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання (ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001р. № 2658-III (далі - Закон № 2658).

Це фактично означає, що підприємство не може самостійно проводити оцінку збитку, а тому повинно звернутися до професіонала - оцінника, уклавши з ним відповідний договір й оплативши його послуги. Вимоги до договору про оцінку майна можна знайти у ст. 11 Закону № 2658.

За результатами роботи підприємству буде надано звіт про оцінку майна, який містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна відповідно до договору. Звіт повинен бути підписаний оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплений печаткою та підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності (ст. 12 Закону № 2658).

Крім того, згідно з п. 10 Постанови № 116, перевищення сум стягнутих з винної особи над сумою фактичних витрат підприємства на придбання нових основних засобів та вартості робіт з їх відновлення, перераховується до державного бюджету. Дану норму розглянемо на прикладі:

«Викрадено автомобіль Деу ланос, залишковою вартістю 40 тис. грн. Вартість нового аналогічного автомобіля 120 тис. грн. З винної особи стягнено:

1. 40 тис. грн. (залишкова вартість орендованого автомобіля).

2. 120 тис. грн. (вартість придбання нового автомобіля).

3. 140 тис. грн. (вартість придбання нового автомобіля та додаткові штрафи).

У першому та другому випадку підприємство до бюджету нічого не перераховує.

У третьому випадку, сума перевищення 20 тис. грн. (140 тис. грн. - 120 тис. грн.) підлягає перерахуванню до бюджету.

Таким чином, для уникнення необхідності перерахунку до бюджету сум отриманої компенсації, Підприємству необхідно чітко визначити вартість відновлення (придбання нового) основного засобу.

Для виключення необхідності перерахування до бюджету частини суми відшкодування збитків у разі, якщо сума компенсації, узгоджена сторонами більше, ніж сума фактичних витрат підприємства на придбання нових основних засобів та вартості робіт з їх відновлення рекомендуємо врегулювати умовами договору отримання суми такого перевищення як штрафні санкції.