Эксклюзив

К списку

Передача товарно-материальных ценностей Министерству обороны Украины

13 августа 2015 г.

Передача товарно-материальных ценностей Министерству обороны Украины На языке оригинала.

«Передача Министерству обороны Украины ТМЦ, которые были ранее оприходованы как малоценные быстроизнашивающиеся предметы сроком использования до года и уже введенные в эксплуатацию, по состоянию на 01.01.2015 года учитывающиеся на забалансовом счете - относятся ли такие ТМЦ к понятию «государственное имущество», списание которого должно согласовываться с органом, которому подчиняется государственное предприятие. Как в бухгалтерском учете отразить передачу данного имущества Министерству обороны Украины?»,

повідомляємо наступне:

Відповідно до п. 9 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі №123 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (далі - НП(С)БОДС 123 «Запаси»), вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Таким чином, балансова вартість вказаних у запиті малоцінних та швидкозношувальних предметів (далі - МШП), що введені в експлуатацію, станом на 01.01.2015 року дорівнює нулю.

Майно, яке знаходиться в державній власності, списують у відповідності з Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим Постановою КМУ від 08.11.2007р. № 1314 (далі - Постанова № 1314).

Згідно з п. 1 Постанови № 1314, цей порядок визначає механізм списання об'єктів державної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами (далі - майно).

У відповідності п. 2 НП(С)БОДС 123 «Запаси», МШП введені в експлуатацію, що перебувають на позабалансовому обліку Підприємства, відносяться до складу запасів та не є майном у визначенні п. 1 Постанови № 1314.

Також слід зазначити, що керівникам суб’єктів господарювання абз. 5 п. 5 Постанови № 1314 надано право прийняття рішення щодо списання повністю амортизованих основ­них фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. грн. без отримання рішення суб'єкта управління про надання згоди на його списання.

В бухгалтерському обліку передача Міністерству оборони вказаних ТМЦ відображається шляхом списання з позабалансового обліку вказаних об’єктів на підставі наказу керівника Підприємства та належним чином оформленого акту прийому-передачі майна.