Эксклюзив

К списку

Индексация основных средств

13 августа 2015 г.

Индексация основных средств На языке оригинала.

«Нам необхідна консультація з питання індексації основних фондів (див.питання нижче). Чи передбачає нова редакція ПКУ можливість збільшення вартості основних засобів для цілей нарахування амортизації за податковим обліком?

Чи має включатися сума дооцінки у суму прибутку, який буде слугувати базою для нарахування податку на прибуток у 2015р.?

В ПК перехідні положення, підрозділ 4, балансова вартість основних засобів на 01.01.2015р. повинна дорівнювати балансовій вартості ОЗ станом на 31.12.2014р. відповідно статей 144-146, 148 старого кодексу. Тобто, для декларації податку на прибуток, амортизації,береться балансова вартість податкова станом на 31.12.2014р.?»

повідомляємо наступне:

Відповідно до п. 11 Підрозділу 4 Розділу ХХ Податкового кодексу України (далі - ПКУ) № 2755-VI при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Відповідно до п. 146.21 ст. 146 ПКУ в редакції до 01.01.2015р. платники податку всіх форм власності мали право проводити переоцінку об'єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації. Також цим пунктом було врегульовано, що збільшення вартості об'єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу) за результатами якого проводиться переоцінка та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року.

Норми про включення до складу податкових доходів суми від переоцінки основних засобів стаття 146 не містила.

До того ж, до 01.01.2015 р. було врегульовано, що у разі якщо платник податку приймає рішення про уцінку/дооцінку активів згідно з правилами бухгалтерського обліку, така уцінка/дооцінка з метою оподаткування не змінює балансову вартість активів та доходи або витрати такого платника податку, пов'язані з придбанням зазначених активів (п. 152.10 ст. 152 ПКУ).

Тобто, за результатами 2014 року Підприємство мало право провести переоцінку об’єктів основних засобів, яка не включалась до складу податкових доходів, та яка враховується при розрахунку амортизації основних засобів у 2015 році для цілей податкового обліку.

З цього приводу таку ж думку висловила ДФСУ у листі від 02.03.2015 р. N 4307/6/99-99-19-02-02-15 «Щодо проведення податкової переоцінки об'єктів основних засобів станом на 31.12.2014 р.»:

«Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо проведення переоцінки об'єктів основних засобів станом на 31.12.2014 р. на індекс інфляції за 2014 рік та починаючи з 01.01.2015 р. нарахування амортизації на переоцінену вартість і повідомляє.

Відповідно до п. 146.21 ст. 146 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об'єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації.

Збільшення вартості об'єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться переоцінка та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року.

Индексация основных средств Основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) (пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно з п. 144.1 ст. 144 Кодексу сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної відповідно до ст. 146 Кодексу, підлягає амортизації.

28 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", положення якого у частині справляння податку на прибуток підприємств набрали чинності 01.01.2015 р.

Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу, пп. 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (П(С)БО 7), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92.

Разом з тим п. 11 підрозділу 4 розділу XX "Перехідних положень" Кодексу передбачено, що при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Отже, амортизації підлягає балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015 р., сформована станом на 31.12.2014 р. за правилами податкового обліку.»

З 01.01.2015р. з ПКУ зникла норма, яка надавала платникам податку на прибуток право щорічно проводити індексацію вартості основних засобів для цілей податкового обліку.

Також з 01.01.2015 р. об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу ІІІ ПКУ.

При чому в переліку різниць відсутні коригування на суми дооцінок об’єктів основних засобів.

Відповідно до п. 19 П(С)БО 7 «Основні засоби» № 92 від 27.04.2000р. (далі - П(С)БО7) сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході, а сума уцінки - до складу витрат, крім випадків, що наведені в пункті 20.

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» №73 від 07.02.2013р. інший сукупний дохід - доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства

Виходячи з вищенаведеного, з 01.01.2015р. ПКУ не передбачено для цілей податкового обліку проведення індексацій основних засобів. У разі ж, якщо Підприємство проводить дооцінку залишкової вартості об'єктів основних засобів в бухгалтерському обліку, суми такої дооцінки не впливає на фінансовий результат Підприємства, і, як наслідок, на базу нарахування податку на прибуток у 2015 році.

Проте, Підприємству необхідно пильно відслідковувати зміни до ПКУ, які анонсовані на прийняття Урядом протягом 2015 року стосовно коригування об’єкту оподаткування податком на прибуток для цілей податкового обліку.