Эксклюзив

К списку

Отражение в учете изъятия оборудования, предоставленного в финансовый лизинг

21 июля 2015 г.

Отражение в учете изъятия оборудования, предоставленного в финансовый лизинг Вопрос: «У нас планируется хозяйственная операция по изъятию предметы лизинга по договору финансового лизинга у Компании А. Компания А объявлена банкротом и находится в стадии ликвидации, не является плательщиком НДС. Поскольку в 2015 году прошли серьезные изменения в налоговом учета, возникают вопросы по оформлению, учету и отчетности по данным операциям.»,

на языке оригинала

повідомляємо наступне:

Зазначаємо, що порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з повернення об’єктів з фінансового лізингу Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ) не передбачено.

Згідно п. 20 МСБО 17 «Оренда» на початку строку оренди орендар визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання у своїх звітах про фінансовий стан за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначається на початку оренди. Таким чином, вважаємо, що при вилучені об’єкта оренди його вартість дорівнює балансовій вартості об’єкта за даними орендатора, яка зазначається і в Акті вилучення, на підставі якого відображається операція в бухгалтерському обліку.

В разі ж, якщо при вилученні об’єкта активу балансова вартість за даними орендаря не відома, на нашу думку вартість такого об’єкту можна оцінити в розмірі частини вартості об’єкта, не погашеної на дату вилучення (14 107 тис. грн.).

Пунктом 41А розділу «Подальша оцінка фінансової оренди у фінансовій звітності орендодавців» МСБО 17 «Оренда» актив у фінансовій оренді, що його класифікують як утримуваний для продажу (або включений у ліквідаційну групу, що її класифікують як утримувану для продажу) відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», слід обліковувати відповідно до зазначеного МСФЗ.

В свою чергу згідно п. 15 МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» суб'єкт господарювання оцінює непоточний актив (або ліквідаційну групу), класифікований як утримуваний для продажу, за нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж. Суб'єкт господарювання визнає збиток від зменшення корисності при будь-якому первісному чи подальшому списанні активу (або ліквідаційної групи) до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж тією мірою, якою вони не були визнані згідно з параграфом 19 (п. 20 МСФЗ 5).

Таким чином, при оприбуткуванні об’єкта за вартістю 14 107 тис. грн. в подальшому Підприємству необхідно відкоригувати вартість на рівні справедливої в розмірі 5 670 тис. грн. з відповідним визнанням збитку від зменшення корисності.