Эксклюзив

К списку

Последствия для учетной политики выбытия запасов в результате слияния

18 июня 2015 г.

Последствия для учетной политики выбытия запасов в результате слияния На языке оригинала.
«Наслідки зміни облікової політики внаслідок злиття компаній»,

повідомляємо наступне:

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV (далі - ЗУ № 996-XIV) облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Відповідно до принципу послідовності, зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності.

Відповідно до п. 9 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999р. № 137 (далі - П(С)БО 6), облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або, якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства. Наслідком злиття підприємств є зміна статутних вимог, тому облікова політика може бути змінена.

Згідно зі ст. 4 ЗУ № 996-XIV змінити облікову політику підприємство може тільки у виключних випадках, прямо встановлених в П(С)БО. Причому перегляд облікової політики має бути обґрунтований, а усі зміни розкрито у фінансовій звітності (ст. 4 ЗУ № 996-XIV, п. 18 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73).

За загальним правилом облікова політика застосовується підприємством до подій та операцій з моменту їх виникнення (п. 11 П(С)БО 6). Виняток становлять ситуації, коли при внесенні змін до облікової політики неможливо визначити достовірно суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

При такому розвитку подій облікова політика поширюється тільки на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики (п. 13 П(С)БО 6). Теоретично такою датою може бути будь-яка, вибрана підприємством. Однак з практичної точки зору найбільш прийнятним є 1 січня (початок фінансового року), оскільки коригування облікової політики з початку нового звітного року забезпечить послідовність облікового процесу протягом цього періоду та більшу порівнянність показників фінансової звітності.

Последствия для учетной политики выбытия запасов в результате слияния Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів п. 12 П(С)БО 6 вимагає відображати у фінансовій звітності шляхом:

- коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

- повторного подання порівняльної інформації за попередні звітні періоди.

У міжнародній практиці такий механізм визначено як ретроспективний метод коригування фінансової звітності. При цьому ретроспективне відображення змін полягає в застосуванні новообраної облікової політики до подій та операцій так, неначе така нова облікова політика застосовувалася завжди, а не з моменту її встановлення.

Тобто коригування впливає на показники не тільки поточного та майбутніх періодів, а й на показники попередніх звітних періодів.

У випадку, коли суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року достовірно визначити неможливо, здійснюється перспективне відображення змін облікової політики (п. 13 П(С)БО 6), що полягає в поширенні впливу облікової політики на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики. При цьому не здійснюється жодних коригувань показників минулих звітних періодів - ані щодо сальдо нерозподіленого прибутку на початок періоду, ані щодо відображеної в звітності суми чистого прибутку (або збитку), оскільки існуючі залишки на початок звітного року в цьому випадку не перераховуються, а порівняльна інформація повторно не подається. У зазначеній ситуації п. 22 П(С)БО 6 зобов’язує у примітках до фінансових звітів розкривати:

- обґрунтування неможливості достовірного визначення суми коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

- недоцільність перерахунку порівняльної інформації про попередні звітні періоди.

У зв’язку з вищенаведеним, Підприємству для застосування нового методу обліку вибуття запасів з дати зміни облікової політики без ретроспективного коригування фінансової звітності необхідно обґрунтувати неможливість визначення коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року достовірно визначити неможливо.