Эксклюзив

К списку

МНМА стоимостью более 6 000 грн. - возникают ли налоговые разницы?

30 ноября 2018 г.

МНМА стоимостью более 6 000 грн. - возникают ли налоговые разницы? На языке оригинала.

Обліковою політикою підприємства передбачено вартісний критерій для МНМА у сумі до 12 000 грн. Чи виникатимуть податкові різниці і як їх відобразити у звітності з податку на прибуток, розповімо у даній консультації.

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до вимог ст.138 ПКУ.

Згідно п.138.1 ст.138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пунктом 138.2 ст.138 ПКУ встановлено, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п.138.3 ст.138 ПКУ.

Тобто сутність зазначених податкових різниць полягає в тому, що об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається, виходячи з амортизації основних засобів, визначеної за правилами податкового обліку, у зв’язку з чим вплив бухгалтерської амортизації таких основних засобів нівелюється.

Отже, виходячи із зазначеного, вважаємо, що застосування різниць, встановлених ст.138 ПКУ щодо сум нарахованої амортизації, має здійснюватися до одного й того ж переліку об’єктів, що відповідають поняттю «основні засоби» згідно норм ПКУ.

Для цілей застосування ПКУ, згідно пп.14.1.138 п.14.1 ст.14 ПКУ основними засобами є матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6 000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Вартісний критерій, встановлений ПКУ для основних засобів, з метою дотримання норм податкового законодавства має застосовуватися незалежно від того, який вартісний критерій для МНМА, як інших необоротних активів у складі основних засобів, встановлено для цілей бухгалтерського обліку згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000р.

Таким чином, виходячи з вищенаведених норм законодавства, для цілей визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток, фінансовий результат до оподаткування необхідно збільшити на суму нарахованої за правилами бухгалтерського обліку амортизації МНМА, вартість яких перевищує 6 000 грн., а на суму амортизації, нарахованої за правилами, визначеними ПКУ, - зменшити фінансовий результат до оподаткування.

Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на підставі п.п.138.1-138.2 ст.138 ПКУ, здійснюється у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України №897 від 20.10.2015р. (далі - додаток РІ до Декларації):

Наведемо умовний приклад.

Приклад. Обліковою політикою підприємства визначений вартісний критерій для визнання необоротних активів МНМА - 12 000 грн. Амортизації нараховується в розмірі 100% вартості в першому місяці використання.

Підприємство в 4 кварталі 2018 року придбало принтер для використання в адміністративних цілях вартістю 10 000 грн. (без ПДВ).

Нарахування амортизації в бухгалтерському обліку здійснено в сумі 10 000 грн.

Для цілей податкового обліку принтер є основним засобом 4 групи з мінімальним допустим строком експлуатації 2 роки. Відповідно квартальна сума амортизації принтера для цілей податкового облік становитиме: 10 000/2/4=1 250 грн.

В додатку РІ до Декларації з податку на прибуток за 2018 рік використання принтера сума нарахованої амортизації має бути відображена наступним чином:

МНМА стоимостью более 6 000 грн. - возникают ли налоговые разницы?В додатку РІ до Декларації з податку на прибуток за 1 квартал 2019 року використання принтера сума нарахованої амортизації має бути відображена наступним чином:

МНМА стоимостью более 6 000 грн. - возникают ли налоговые разницы?