Эксклюзив

К списку

Когда крупным предприятиям переходить на Международные стандарты финансовой отчетности и публиковать собственную финансовую отчетность

28 ноября 2018 г.

Когда крупным предприятиям переходить на Международные стандарты финансовой отчетности и публиковать собственную финансовую отчетность На языке оригинала.

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (далі - Закон) починаючи з 01.01.2018 року визначив наступні вимоги до великих підприємств.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес - це підприємства-емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств (ст.1 Закону).

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

Таким чином, велике підприємство виходячи з даних його фінансової звітності належить до підприємств суспільного інтересу.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами (п.2 ст.12-1 Закону).

Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами. (п.6 ст.12-1 Закону).

Згідно п.3 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» перша фінансова звітність суб’єкта господарювання, складена за МСФЗ, є першою річною фінансовою звітністю, у якій суб’єкт господарювання застосовує МСФЗ і при цьому чітко та беззастережно стверджує в цій фінансовій звітності відповідність МСФЗ.

Таким чином, фінансова звітність великого підприємства за 2019 рік буде визнана першою звітністю складеною за МСФЗ, і вже починаючи з 01.01.2020 року підприємство має вести облік за МСФЗ (до цієї дати можна вести облік за П(С)БО, але потрібно готувати проміжну та річну фінансову звітність за МСФЗ).

Міністерство фінансів України Листом від 27.02.2018р. №35210-06-5/5570 роз’яснило особливості переходу на МСФЗ в частині звітності:

Починаючи з 01.01.2019 року, великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (п.3 ст.14 Закону). Наразі готується лист Міністерства фінансів України який роз’яснить, що норма не стосується публікації звітності за 2018 рік, а лише починаючи зі звітності за 2019 рік.