Эксклюзив

К списку

Разукомплектовываем товары: как документально оформить и отразить в учете

13 ноября 2018 г.

Разукомплектовываем товары: как документально оформить и отразить в учете На языке оригинала.

Нерідко виникає необхідність продати складний товар частинами. У даній консультації розглянемо питання, як правильно розукомплектувати товар та відобразити таку операцію в обліку.

Щодо документального оформлення розукомплектування

Відповідно до п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - Закон №996) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

У свою чергу, нормами п.44.1 ст.44 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) визначено, що платники податків для цілей оподаткування зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Тобто, первинний документ має бути підставою як для відображення операцій в бухгалтерському обліку, так й в цілях оподаткування.

Зазначимо, що нормами чинного законодавства не встановлено вимог щодо документального оформлення операцій, пов’язаних із розукомплектуванням товару. А тому, пропонуємо наступний варіант документального оформлення.

Розукомплектування здійснюється на підставі рішення відповідного управлінського персоналу, про що складається наказ, в якому, зокрема, зазначається:

На підставі зазначеного наказу здійснюється розукомплектування, про що складається акт про проведення розукомплектування. Враховуючи, що акт про розукомплектування є первинним документом, на підставі якого в бухгалтерському обліку має бути відображена господарська операція з розукомплектування, такий акт має містити реквізити, визначені ст.9 Закону №996. Окрім обов’язкових реквізитів в акті розукомплектування зазначаються:

Такий акт є підставою для списання розукомплектованих ТМЦ, та оприбуткування, відповідно, новоутворених ТМЦ-1 та ТМЦ-2. При цьому, в обліку така операція буде відображена наступним чином:

Дт 28 «ТМЦ-1» - Кт 28 «ТМЦ»;

Дт 28 «ТМЦ-2» - Кт 28 «ТМЦ».

Щодо визначення вартості ТМЦ, отриманих в процесі розукомплектування

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», що затверджене наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999р. (далі - П(С)БО 9).

З метою єдиного підходу застосування норм П(С)БО 9, Міністерство фінансів України наказом №2 від 10.01.2007р. затвердило Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів (далі - Методичні рекомендації).

Варто зазначити, що ні П(С)БО 9, ні Методичні рекомендації чітко не визначають механізм визначення вартості ТМЦ, що утворилися в процесі розукомплектування. В той же час, системний аналіз їх норм дає можливість прийти до наступного висновку.

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю (п.8 П(С)БО 9).

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості (п.9 П(С)БО 9 та п.2.8 Методичних рекомендацій).

Відповідно до п.2.12 Методичних рекомендацій, запаси, отримані у процесі ремонту і поліпшення (модернізації, добудови, реконструкції тощо, ліквідації основних засобів), оприбутковуються за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів при наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації.

Таким чином, вважаємо, що отримані після розукомплектування ТМЦ можуть бути оцінені:

З метою уникнення визнання додаткових доходів та витрат при зарахуванні на баланс нових складових рекомендуємо їх сумарну справедливу вартість визначати на рівні первісної вартості розукомплектованих ТМЦ. Якщо сумарна вартість отриманих від розукомплектування ТМЦ-1, ТМЦ-2 перевищуватиме первісну вартість ТМЦ, то при їх зарахуванні на баланс потрібно визнати доходи від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю.

Отже, для визначення вартості матеріальних цінностей, отриманих після розукомплектації товару, можна запропонувати наступний механізм: