Эксклюзив

К списку

Какой датой оприходовать товар, приобретенный у нерезидента на условиях поставок CIP, CIF, FCA, FOB

25 октября 2018 г.

Какой датой оприходовать товар, приобретенный у нерезидента на условиях поставок CIP, CIF, FCA, FOB На языке оригинала.

На практиці часто виникають запитання щодо визначення дати оприбуткування «імпортного» товару. В наведеній консультації розглянемо питання якою датою оприбуткувати товар в залежності від умов поставок та на підставі яких документів.

Перш за все, зазначимо, що йдеться про оприбуткування товару, як активу в бухгалтерському обліку.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р., активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Тобто, актив визнається, якщо підприємство може здійснювати контроль щодо нього.

Одним з основних принципів бухгалтерського обліку є превалювання сутності над формою, тобто - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

У свою чергу, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

Таким чином, датою здійснення операції для зарахування підприємством активів (товарів) на баланс є дата, на яку підприємству переходять ризики й вигоди. Відповідно, саме на цю дату, на підставі відповідних первинних документів, здійснюється відображення вартості товарів на рахунках бухгалтерського обліку. Обов’язку визнання активу в бухгалтерському обліку на дату розмитнення товару діючим законодавством не встановлено.

Порядок переходу ризиків та розподілу обов'язків і ризиків між сторонами зовнішньоекономічних договорів визначений Міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів - «Інкотермс», виданими Міжнародною торговельною палатою з метою спрощення процесів ведення міжнародної торгівлі (міжнародний документ від 01.01.2011р., далі - Інкотермс).

Поставка товару продавцем - нерезидентом може здійснюватися покупцю на умовах Інкотермс, зокрема,: CIP, CIF, FCA, FOB.

FCA (Free Carrier (... named place) Франко перевізник (... назва місця) - означає, що продавець доставить товар, який пройшов митне очищення, зазначеному покупцем перевізнику до названого місця. Слід зазначити, що вибір місця постачання вплине на зобов'язання по завантаженню і розвантаженню товару на даному місці. Якщо поставка здійснюється в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж постачання здійснюється в інше місце, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе. Даний термін може бути використаний під час перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

FOB (Free On Board (... named port of shipment) Франко борт (... назва порту відвантаження) - означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FOB на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін FCA.

CIP - (від англ. Carriage and Insurance Paid To - «фрахт, перевезення та страхування оплачені до <...> (назва місця призначення») - означає, що продавець доставить товар обраному продавцем же перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати після поставки у вищезазначений спосіб. Однак, за умовами CIP на продавця також покладається обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати чи пошкодження товару під час перевезення на користь покупця.

CIF (Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення) - означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, але ризик втрати або ушкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця. За умовами терміна CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін CIP.

Таким чином, за наведеними умовами поставок підприємство має відобразити в обліку збільшення активу (у вигляді товару, що надходить від нерезидента) на дату його передачі перевізникові.

Отже, відображення в обліку товару, що придбавається у продавця-нерезидента, залежить від умов поставок, які передбачають передачу покупцем всіх ризиків втрати чи пошкодження товару. В наведених умовах поставок покупець бере на себе ризики втрати чи пошкодження товару до його передачі перевізнику або на судно. Відповідно, саме з моменту отримання товару перевізником підприємство-покупець може набути права на товар щодо ризиків та вигід. При цьому, підстави оприбуткування товару на дату його розмитнення - відсутні.

Враховуючи, що підставою для бухгалтерського обліку операцій є первинні документи, звернемо увагу на те, що покупець має бути повідомлений про сам факт передачі товару продавцем перевізнику та він має бути документально підтверджений.

Так, згідно з Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від 19.05.1956р., CMR (міжнародна накладна) визнається первинним документом, який підтверджує право розпорядження вантажем його одержувачем з моменту складання вантажної накладної, якщо в ній зроблена відповідна відмітка (підписи), штамп чи печатка одержувача.

Щодо морських перевезень, то перевезення вантажів морським транспортом регулюються на міжнародному рівні Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про морське перевезення вантажів від 31.03.1978р. (далі - Конвенція). Україна з 1945 року є однією з країн-засновниць ООН, тому дія зазначеної Конвенції поширюється на регулювання морських перевезень із застосуванням коносаменту в Україні.

Згідно з пп.7 ст.1 Конвенції, коносамент - це документ, який підтверджує договір морського перевезення, приймання та завантаження вантажу перевізником і у відповідності з яким перевізник зобов’язаний передати вантаж за цим документом вантажоодержувачу.

Морські перевезення із застосуванням коносаменту в Україні додатково регулюються Кодексом торговельного мореплавства України від 23.05.1995р. №176/95-ВР (далі - КТМ).

Відповідно до ст.137 КТМУ після приймання вантажу до перевезення перевізник вантажу, капітан або агент перевізника зобов'язані видати відправнику коносамент, який є доказом приймання перевізником вантажу, зазначеного в коносаменті.

Тобто, враховуючи умови контракту, господарські операції здійснюється саме в момент отримання вантажу перевізниками та видачі ними відповідних перевізних документів у підтвердження приймання вантажу та зобов’язання передати товар одержувачу.

Враховуючи, що на момент передачі ризиків та контролю щодо товару, товар фізично перебуває в дорозі, з метою обліку такого товару можна порадити підприємству обліковувати його вартість на окремому субрахунку, наприклад, субрахунку 287 «Товари в дорозі». Адже, відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р., субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків Плану рахунків.

На дату отримання товару на склад, вартість товару з кредиту субрахунку 287 «Товари в дорозі» списується в дебет субрахунку 281 «Товари на складі».