Эксклюзив

К списку

Номенклатура товаров в первичных документах, налоговых накладных и учетных данных

9 октября 2018 г.

Номенклатура товаров в первичных документах, налоговых накладных и учетных данных На языке оригинала.

На практиці дуже часто трапляються випадки, коли номенклатура товару, яку зазначає постачальник у первинних документах, відрізняється від номенклатури, яка зазначена в договорах, податкових накладних, або міститься в облікових даних підприємства-покупця. Чи існують ризики, при такій невідповідності? Як оприбуткувати товар для подальшого його продажу? На ці питання спробуємо дати відповідь у даній консультації.

Щодо відповідності первинного документа та договору

В основі будь-якої господарської операції поставки товару, є договір між покупцем та продавцем. Адже, відповідно до ст.626 Цивільного кодексу України №435-ІV від 16.01.2003р. договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Договір є підставою, з якої виникає зобов’язання, виконання якого оформлюють первинним документом.

Підтвердженням факту зобов’язань згідно з договором є винятково первинні документи. А тому первинні документи мають відповідати умовам договору, у межах якого здійснюється господарська операція.

В той же час, обов’язковими реквізитами первинного документу відповідно до вимог ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - Закон №996) та п.2.4 наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» №88 від 24.05.1995р. є:

Звернемо увагу, що ні номенклатура, ні назва товару не визначені обов’язковими реквізитами первинного документу; в той же час, такий документ повинен чітко розкривати зміст та обсяг господарської операції.

Тобто, на кожному етапі постачання, первинні документи, в першу чергу, повинні відповідати договору, а також розкривати зміст господарської операції.

Щодо заповнення податкової накладної

Згідно із п.44.1 ст.44 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ) для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених вищезазначеними документами.

Використовуючи зазначену вище норму ПКУ, ДФС України при наданні індивідуальних консультацій зазначає, обов'язковий реквізит «Номенклатура товарів/послуг» в податковій накладній має відповідати формуванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг. Невідповідність показників, зазначених у податковій накладній, умовам поставки (ціна, вартість, номенклатура, кількість товару, тощо), встановлених договором, контролюючи органи вважають порушенням порядку заповнення податкової накладної.

Таким чином, підприємство повинно відслідковувати відповідність номенклатури товару в первинних документах й в податковій накладній на кожному окремому етапі постачання.

Щодо особливостей відображення в обліку однакових товарів з різним найменуванням

Згідно з п.7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», що затверджене наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999р. (далі - П(С)БО 9), одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

Нормативного визначення поняття «найменування товару» не існує. Натомість наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми N ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» №13 від 21.01.2016р. дає визначення поняттю «назва товару - слово, поєднання слів або слова та цифрового коду, які відображають споживчі ознаки товару та однозначно ідентифікують товар в документообігу суб’єкта господарювання».

В свою чергу, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» №959-XII від 16.04.1991р. визначає, що «товарна група» - група однорідних товарів за гармонізованою системою опису та кодування товарів.

Відповідно до пп.14.1.80 п.14.1 ст.14 ПКУ ідентичні товари (роботи, послуги) - товари (роботи, послуги), що мають однакові характерні для них основні ознаки.

Згідно з пп.14.1.131 п.14.1 ст.14 ПКУ однорідні (подібні) товари (роботи, послуги) - товари (роботи, послуги), що не є ідентичними, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, у результаті чого виконують однакові функції порівняно з товарами та вважаються комерційно взаємозамінними.

Слід зазначити, що питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві перебувають у компетенції керівника (власника) підприємств у відповідності з чинним законодавством та установчими документами (п.2 ст.8 Закону №996).

Відповідно до п.1.3 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України №635 від 27.06.2013р. (далі - Методрекомендації №635) у розпорядчому документі про облікову політику наводяться принципи, методи і процедури, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант.

Розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема, порядок визначення одиниці аналітичного обліку запасів (пункт 2.1 Методрекомендацій №635).

У зв’язку з цим можливість об’єднання в однорідні групи товарів з різними найменуваннями, які підпадають під визначення ідентичних або однорідних, знаходиться в компетенції підприємства та повинно бути визначено відповідним наказом про його облікову політику. При цьому слід врахувати, що таку однорідність можна створювати лише в межах коду УКТ ЗЕД.

Аналогічна позиція висловлена ГУ ДФС у м. Києві в індивідуальній податковій консультації «Щодо відображення в бухгалтерському обліку однорідних (подібних) товарів» №2506/ІПК/26-15-12-03-11 від 07.06.2018р.