Эксклюзив

К списку

Пересмотр сроков полезного использования нематериальных активов в налоговом учете

7 сентября 2018 г.

Пересмотр сроков полезного использования нематериальных активов в налоговом учете На языке оригинала.

У даній публікації розглянемо можливість змінити строк корисного використання нематеріального активу в податковому обліку, якщо обмеження, встановлені Податковим кодексом, дозволяють це зробити.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств встановлено п.138.3 ст.138 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ).

Відповідно до пп.138.3.1 п.138.3 ст.138 ПКУ розрахунок амортизації нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп.138.3.2 та пп.138.3.4 п.138.3 ст.138 ПКУ.

При цьому нормами пп.138.3.4 п.138.3 ст.138 ПКУ визначені допустимі строки нарахування амортизації необоротних активів.

Отже, ПКУ ототожнює порядок амортизації нематеріальних активів в податковому облікуз бухгалтерським обліком, але встановлює окремі обмеження, зокрема, щодо строків корисного використання для податкового обліку, які не притаманні для бухгалтерського обліку.

Зазначимо, що з 01.01.2015р. в ПКУ не передбачено вимог та механізму щодо зміни строку амортизації в податковому обліку. Згідно ст.138 ПКУ відповідно до правил бухгалтерського обліку здійснюється лише розрахунок амортизації з метою визначення різниць, на які коригується фінансовий результат до оподаткування.

Порядок визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток встановлений ст.134 ПКУ. Так, згідно пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Тобто, питання щодо перегляду строку використання необоротних активів регулюється саме правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пунктом 31 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999р. (далі - П(С)БО 8)передбачено, що термін корисного використання нематеріального активу переглядають у кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікують на зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигід. При цьому нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання в кінці кожного року також оцінюються на наявність ознак невизначеності обмеження строку їх корисного використання, і за відсутності згаданих ознак підприємство встановлює конкретний строк корисного використання таких нематеріальних активів.

У п. 25 П(С)БО 8 зазначено, що строк корисного використання нематеріальних активів підприємства встановлюють у розпорядчому акті у разі визнання цього об’єкта активом (під час зарахування на баланс).

Вважаємо, що й зміну строку корисного використання нематеріального активу (з невизначеного на визначений або збільшення чи зменшення попередньо встановленого строку) також слід відобразити в розпорядчому документі керівника - наказі про зміну строку корисного використання об’єктів нематеріальних активів.

У свою чергу, відповідно до п.44.1 ст.44 ПКУ для цілей оподаткування, платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

А тому, якщо підприємство здійснює перегляд строку корисного використання нематеріального активу в бухгалтерському обліку, вважаємо, що воно має право здійснити перегляд строку корисного використання для цілей податкового обліку, але з урахуванням строків, визначених пп.138.3.4 п.138.3 ст.138 ПКУ.