Эксклюзив

К списку

Расходы на транспортировку товаров между складами предприятия

5 сентября 2018 г.

Расходы на транспортировку товаров между складами предприятия На языке оригинала.

Як відобразити в бухгалтерському обліку витрати, понесені у зв’язку з перевезенням товарів між складами підприємства, та чи можна включати такі витрати до первісної вартості таких товарів розглянемо нижче.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», що затверджене Наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999р. (далі - П(С)БО 9). Відповідно до п.8 П(С)БО 9 придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю.

Первісна вартість запасів включає в себе, зокрема, транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів).

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», що затверджене наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999р. (далі - П(С)БО 16).

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені (п.7 П(С)БО 16).

Відповідно до п.19 П(С)БО 16 витрати на збут включають в себе, зокрема, витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства.

Отже, нормами П(С)БО 16 прямо визначено, що переміщення товарів між складами є витратами на збут. І тому, такі витрати визнаються у складі витрат на збут в періоді їх здійснення та не впливають на первісну вартість товарів.