Эксклюзив

К списку

Резерв на несвоевременно получении первичные документы: зачем создавать и как использовать

16 августа 2018 г.

Резерв на несвоевременно получении первичные документы: зачем создавать и как использовать Непоодинокими є випадки, коли настав час закривати період, а первинні документи десь в дорозі прямують від контрагента, або коли недобросовісний контрагент не бажає вчасно обмінюватися первинними документами. Що в таких випадках робити з витратами в бухобліку розглянемо у консультації.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», що затверджене наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999р. (далі - П(С)БО 16).

Згідно п.6 П(С)БО 16, витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені (п.7 П(С)БО 16).

Відповідно до вимог ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - Закон №996-XIV) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

При цьому згідно п.5 ст.9 Закону №996-XIV операції мають відображатись в обліку в тих періодах, в яких вони здійснені.

В наведеній ситуації (у разі неотримання первинних документів за господарськими операціями), при оцінці витрат існує невизначеність у сумі зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій. У такому випадку відповідно до п.13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р. (далі - П(С)БО 11), може створюватися забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат. Адже відповідно до п.14 П(С)БО 11, забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена.

Порядок та умови створення забезпечення на неотримані документи радимо закріпити в обліковій політиці підприємства.

Нарахування забезпечення та відображення у бухгалтерському обліку його використання можна здійснювати на підставі бухгалтерської довідки.

При цьому, використання забезпечення у бухгалтерському обліку слід відображати на підставі первинного документу, що свідчитиме про наявність витрат, під які таке забезпечення створювалося.

Вважаємо за потрібне звернути увагу, що відповідно до вимог ст.139 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму різниць, пов’язаних із створенням\ коригуванням (зменшенням) забезпечень.