Эксклюзив

К списку

Дата начисления налога на прибыль по данным Декларации по налогу на прибыль

31 мая 2018 г.

Дата начисления налога на прибыль по данным Декларации по налогу на прибыль На языке оригинала.

Як показую практика, доволі часто нарахування податку на прибуток в обліку бухгалтери здійснюють за датою подання Декларації з податку на прибуток, тобто в наступному звітному періоді після закінчення звітного періоду. Чи дійсно так має бути, - читайте в нашому матеріалі.

Згідно з ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - Закон №996), бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, на принципі відповідності доходів і витрат. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затвердженим наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р. (далі - П(С)БО 17). Відповідно до п.4 даного положення (стандарту) поточний податок на прибуток визнається витратами у звіті про фінансові результати.

Пунктом 8 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013р., визначено, що інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства у Звіті про фінансові результати розкривається за звітний період.

Відповідно до ст.13 Закону №996 звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців.

Отже, станом на кінець першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців та року мають бути визначені всі витрати або доходи, в тому числі й з податку на прибуток за правилами, встановленими П(С)БО 17 та відображені у фінансовій звітності.

Не нараховуючи податку на прибуток у звітному році, підприємством не здійснено відображення у складі витрат податку на прибуток. Тобто має місце подія минулого періоду, вчасно не відображена в регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності (під минулим періодом мається на увазі саме минулий звітний рік, виходячи з наведеної вище ст.13 Закону №996).

Порядок виправлення помилок у бухгалтерському обліку регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженим наказом Міністерства фінансів України «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» №137 від 28.05.1999р. (далі - П(С)БО 6). Згідно з п.4 П(С)БО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів в попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо така помилка впливає на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Неповне відображення витрат, що мали місце в звітному періоді, коли минув термін позовної давності в три роки, впливає на фінансовий результат та призводить до завищення суми нерозподіленого прибутку.

Згідно норм наказу Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р., яким затверджена Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція №291), за кредитом рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.

Інструкція №291 передбачає можливість виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до П(С)БО 6 відображається кореспонденцією рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6.

Кореспонденція рахунків в даному випадку має бути наступною:

Дт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

Кт 64 «Розрахунки за податками й платежами»

Якщо ж помилку припущено в поточному році за минулі періоди поточного року - податок на прибуток не відображений в поточному звітному році у складі відповідної проміжної звітності (наприклад, податок на прибуток за 1 квартал 2018 нараховано в 2 кварталі 2018 року), то рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» не застосовується. Виправлення здійснюється шляхом складання бухгалтерської довідки та здійснення додаткового бухгалтерського запису:

Дт 98 «Податок на прибуток»

Кт 64 «Розрахунки за податками й платежами».