Эксклюзив

К списку

Премии - для расчета "средней" для оплаты времени в командировках

13 ноября 2017 г.

Премии - для расчета "средней" для оплаты времени в командировках На языке оригинала.

В даній публікації ми розкажемо про те, як враховуються нараховані премії (квартальні, річні) при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відрядження.

Порядок обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відрядження визначений Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995р. №100 (далі - Порядок).

Щодо премій та заохочувальних виплат Порядком передбачено наступне.

Премії включаються в заробiток того мiсяця, на який вони припадають згiдно з розрахунковою вiдомiстю на заробiтну плату, а не за який місяць вони нараховуються. При цьому, коли число робочих днiв у розрахунковому перiодi вiдпрацьовано не повнiстю, то премiї, винагороди та iншi заохочувальнi виплати пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарнi мiсяцi враховуються пропорцiйно часу, вiдпрацьованому в розрахунковому перiодi.

Якщо щомiсячнi премiї збiгаються з мiсяцями, за якi вони нарахованi (мiсяцi розрахункового перiоду), й вони вже обчисленi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, то премiї в такому разi включаються в заробiток у фактично нарахованому розмiрi (лист Мінсоцполітики № 804/13/84-10 від 13.09.2010 р.).

Якщо премiя виплачується в наступному за звiтним мiсяцi та нараховується у фiксованому розмiрi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, а число робочих днiв розрахункового перiоду вiдпрацьоване неповнiстю, премiї пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два мiсяцi враховуються пропорцiйного до часу, вiдпрацьованого в розрахунковому перiод (лист Мінсоцполітики № 1126/13/84-14від 06.08.2014 р.).

Премiї, якi виплачуються за квартал i бiльш тривалий промiжок часу, при обчисленнi середньої заробiтної плати за останнi два календарнi мiсяцi, включаються в заробiток в частинi, що вiдповiдає кiлькостi мiсяцiв у розрахунковому перiодi.

Наприклад, працівникові нараховано премію за ІІІ-й квартал в жовтні. В листопаді він відбуває у відрядження. Розрахунковий період для обчислення середньої зарплати складає вересень-жовтень. Оскільки розрахунковий період налічує 2 місяці, а квартальна премія складається з трьох місяців, то до сукупного доходу буде включено по 1/3 частині квартальної премії за кожний місяць розрахункового періоду - тобто 1/3 + 1/3, всього 2/3 квартальної премії (лист Мінсоцполітики №991/13/84-12 від 21.09.2012р.).

Вiдповiдно до абзацу другого пункту 3 Порядку № 100 є одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк враховується при обчисленнi середньої заробiтної плати шляхом додавання до заробiтку кожного мiсяця розрахункового перiоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному роцi за попереднiй календарний рiк. Тому якщо в поточному (2017 році) працівникові в будь-якому місяці нараховано одноразову винагороду за підсумками роботи, наприклад, за 9 місяців (у жовтні 2017р.), то в наступних місяцях поточного року у разі відрядження працівника йому буде враховано до сукупного доходу по 1/12 до кожного місяця розрахункового періоду (тобто 2/12).