Эксклюзив

К списку

Полученные проценты: финансовые или операционные доходы?

15 августа 2017 г.

Полученные проценты: финансовые или операционные доходы? На мові оригіналу.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, що затверджена Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р. (далі - Інструкція №291), на субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 «Інший операційний дохід», зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладах, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення підприємства, від роялті, відсотки, отримані на залишки коштів на поточних рахунках в банках або депозитних рахунках до запитання, тощо.

Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 року №433 передбачено, що у статті «Інші операційні доходи» форми №2 Звіт про фінансовий результат» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо.

Тому, з огляду на зазначене, відсотки, отримані на залишки коштів на поточних рахунках в банках слід обліковувати на субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» та відображатися у статті 2120 «Інші операційні доходи» форми №2 Звіт про фінансовий результат.

Слід зазначити, що відповідно до п. 4.6.6 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 року №433 у додатковій статті «Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках» відображається сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунка. Зазначена додаткова стаття входить до інформації про рух коштів у результаті операційної діяльності.

Відсотки по депозиту

Відповідно до ч.1 ст.1058 Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003р. (далі - ЦКУ), за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Згідно з п.1.1 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 року №516 надано визначення вкладу (депозиту) - це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Розрізняють:

Відповідно до п. 4.1 Положення №516 залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб підтверджується:

Доходи від депозитів до запитання

Нормами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», що затверджене Наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013р. (далі - Н(С) БО) 1 надано визначення грошових коштів (грошей) - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Наявність та рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій Інструкцією №291 рекомендовано обліковувати на рахунку 31 «Рахунки в банках» (за відповідними субрахунками).

Для обліку доходів отриманих по депозитах до запитання Інструкцією №291 передбачено субрахунок 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 року №433 передбачено, що у статті «Інші операційні доходи» форми №2 Звіт про фінансовий результат» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо.

Листом Міністерство фінансів України від 29.12.2008 року №31-34000-20-16/45983 також зазначило, що отримані підприємством за поточним та депозитним рахунками відсотки вважаються іншими операційними доходами.

Тому, доходи за відсотками по депозитах до запитання доцільно обліковувати на рахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» та відображати у Звіті про фінансовий результат у рядку 2120 «Інші операційні доходи».

Доходи від строкових депозитів

Особливим видом депозитів є строковий депозит - грошові кошти розміщуються вкладниками в банку на визначений договором строк та не передбачають зняття коштів до кінця строку.

До таких коштів не можна застосувати визначення грошових коштів надане в Н(С) БО 1, оскільки підприємство не може вільно розпоряджатися зазначеними коштами.

Проте, доцільно розглянути визначення еквівалента грошових коштів, що надано Н(С) БО №1 - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Отже, строковий депозит більш відповідає визначенню еквіваленту грошових коштів - інвестиції. Для обліку короткострокових інвестицій Інструкцією №291 визначено рахунок 35 (субрахунок 352 «Інші поточні фінансові інвестиції»).

Слід зазначити, що відповідно до Інструкції №291 для обліку доходів від розміщення строкових депозитів використовуються рахунки:

Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 року №433 передбачено, що у статті «Інші фінансові доходи» форми №2 Звіт про фінансовий результат відображаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

З огляду на зазначене, відсотки, отримані за строковими депозитними вкладами повинні вестися на рахунку 733 «Інші фінансові доходи» та відображатися у статті 2220 «Інші фінансові доходи» форми №2 Звіт про фінансовий результат.

Згідно з діючими нормативно-правовими актами відсотки, отримані на залишки коштів на поточних рахунках в банках необхідно відображати на рахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» та, відповідно, у статті 2120 «Інші операційні доходи» форми №2 Звіт про фінансовий результат. Відсотки по депозиту відображати на рахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій» та, відповідно, у статті 2220 «Інші фінансові доходи».

З огляду на зазначене, для відповідності рахунків обліку та статей фінансової звітності рекомендуємо провести сторнування відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках по рахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій» з подальшим їх відображенням на рахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Зазначене коригування провести на підставі бухгалтерської довідки.