Эксклюзив

К списку

Эксплуатация МНМА со строком

31 мая 2017 г.

Эксплуатация МНМА со строком На языке оригинала.

Який встановлено порядок документального оформлення оприбуткування МНМА? Чи необхідно видавати наказ про введення об’єкту в експлуатацію?

Пунктом 5 П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, для цілей бухгалтерського обліку визначена класифікація основних засобів за групами. Однією з груп основних засобів є малоцінні необоротні матеріальні активи (далі - МНМА). Тобто МНМА є основними засобами (далі - ОЗ). Відповідно, оформлення первинних документів за операціями з МНМА має здійснюватись в такому ж порядку, що встановлений для основних засобів. На цьому наголошено й Держкомстатом України в листі від 05.12.05 р. № 14/1-2-25/102.

Щодо оформлення наказу на введення в експлуатацію МНМА, зазначимо наступне.

Пунктом 23 П(С)БО 7 та п. 24 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561 (далі - Методрекомендації № 561) встановлено, що підприємство у розпорядчому акті при визнанні об’єкту активом (при зарахуванні на баланс) встановлює строк корисного використання (експлуатації) об’єкта. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта.

Мінфіном України в листі від 08.08.2012 р. № 31-08410-07-10/19584 зазначено: «Оскільки форми первинних документів з обліку основних засобів, які затверджені в установленому порядку, не містять реквізитів для відображення строків корисного використання (експлуатації) основних засобів, вони мають бути встановлені у розпорядчому акті (наказі, розпорядженні), прийнятому підприємством відповідно до встановленого порядку».

В формі документа, яка застосовується для зарахування об’єкту до основних засобів та введення в експлуатацію - Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за типовою формою № ОЗ-1 (затвердженою Наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352), передбачено таку графу «На підставі наказу, розпорядження», в якій має зазначатися, на підставі якого наказу (розпорядження) матеріальний актив вводиться в експлуатацію. Тобто без попереднього наказу заповнити зазначений реквізит неможливо.

Таким чином, з метою дотримання положень П(С)БО 7 щодо визначення строків корисного використання основного засобу (в даному випадку - МНМА), перед оформленням Акту за формою № ОЗ-1, необхідно сформувати відповідний окремий наказ (розпорядження) по підприємству.

В такому наказі зазначаються:

- первісна вартість;

- термін використання;

- метод амортизації;

- місце встановлення;

- матеріально-відповідальна особа.

Для оприбуткування об’єкту ОЗ приймальна комісія, призначена наказом (розпорядженням) керівника підприємства, складає Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за типовою формою № ОЗ-1 (форму, затверджено наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352).

Акт за формою № ОЗ-1 оформлюється комісією на кожен об’єкт ОЗ в одному примірнику.

До заповненого Акта за формою № ОЗ-1 комісія додає технічну документацію до новопридбаного об’єкта ОЗ (якщо є в наявності), та передає його до бухгалтерії. Акт підписує головний бухгалтер та затверджує керівник підприємства або уповноважені на це особи.

Оформлений та підписаний Акт за формою № ОЗ-1 є підставою для відображення об’єкту ОЗ в бухгалтерському обліку (п. 10 Методрекомендацій № 561).

На кожен інвентарний об’єкт ОЗ, а також для групового обліку однотипних об’єктів ОЗ, що надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці та мають одне й те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику й вартість, відкривається Інвентарна картка обліку основних засобів за типовою формою № ОЗ-6 (абз. 1 п. 9 Методрекомендацій № 561). Складається картка в одному примірнику на кожен об’єкт чи групу однотипних об’єктів ОЗ. Підставою для заповнення картки є Акт за формою № ОЗ-1, технічна та інша документація на отриманий об’єкт ОЗ.

Оформлена Інвентарна картку за формою № ОЗ-6 реєструється в Описі інвентарних карток з обліку основних засобів за типовою формою № ОЗ-7 (абз. 2 п. 9 Методрекомендацій № 561). Опис складається в одному примірнику з метою контролю за зберіганням інвентарних карток. Опис інвентарних карток за формою № ОЗ-7 необхідно заповнювати в розрізі класифікаційних груп ОЗ.

Також відповідні дані із Інвентарної картки за формою № ОЗ-6 заносяться до Картки обліку руху основних засобів (типова форма № ОЗ-8).