Эксклюзив

К списку

Импортные товары в пути: как правильно учитывать при наличии различных условий поставок

22 мая 2017 г.

Импортные товары в пути: как правильно учитывать при наличии различных условий поставок На языке оригинала.

Компанія імпортує товари на умовах поставки Інкотермс - 2010 СІР, СРТ (що передбачено договором).

У договорі не передбачено умов про перехід права власності від продавця до покупця. У бухгалтерському обліку вартість товару відображається за датою ВМД (Дт 281 - Кт 632). З метою звірки взаєморозрахунків з нерезидентом, існує необхідність у відображенні в обліку товару до моменту його митного оформлення.

Чи зобов'язана Компанія відображати в бухгалтерському обліку товар, який ще не розмитнений?

Перш за все, зазначимо, що в наведеному випадку йдеться про оприбуткування товару, як активу в бухгалтерському обліку.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - Закон №996), активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Тобто, актив визнається, якщо підприємство може здійснювати контроль щодо нього.

Одним з основних принципів бухгалтерського обліку є превалювання сутності над формою, тобто - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

У свою чергу, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

Таким чином, датою здійснення операції для зарахування підприємством активів (товарів) на баланс є дата, на яку підприємству переходять ризики й вигоди. Відповідно, саме на цю дату, на підставі відповідних первинних документів, здійснюється відображення вартості товарів на рахунках бухгалтерського обліку. Обов’язку визнання активу в бухгалтерському обліку на дату розмитнення товару діючим законодавством не встановлено.

Порядок переходу ризиків та розподілу обов'язків і ризиків між сторонами зовнішньоекономічних договорів визначений Міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів - «Інкотермс», виданими Міжнародною торговельною палатою з метою спрощення процесів ведення міжнародної торгівлі (далі - Інкотермс-2010).

Виходячи з наведеного, проаналізуємо порядок отримання контролю підприємством над активами, відповідно до правил поставки Інкотермс, що наведені в запиті, з метою визначення дати оприбутковувати товару на рахунках бухгалтерського обліку.

Наведені в запиті умови поставок характеризуються наступним чином.

CPT - (від англ. Carriage Paid To - «фрахт/перевезення оплачено до <...> (назва місця призначення) - означає, що продавець сплачує фрахт за перевезення товару до вказаного місця призначення. Ризик загибелі чи ушкодження товару, а також будь-якого збільшення утримань, що виникають після передачі товару перевізнику, переходить з продавця на покупця, під час передачі товару у розпорядження перевізника.

CIP - (від англ. Carriage and Insurance Paid To - «фрахт, перевезення та страхування оплачені до <...> (назва місця призначення») - означає, що продавець доставить товар обраному продавцем же перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати після поставки у вищезазначений спосіб. Однак, за умовами CIP на продавця також покладається обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати чи пошкодження товару під час перевезення на користь покупця.

Таким чином, за наведеними умовами поставок підприємство має відобразити в обліку збільшення активу (у вигляді товару, що надходить від нерезидента) на дату його передачі перевізникові.

Отже, відображення в обліку товару, що придбавається у продавця-нерезидента, залежить від умов поставок, які передбачають передачу покупцем всіх ризиків втрати чи пошкодження товару. В наведених умовах поставок покупець бере на себе ризики втрати чи пошкодження товару до його передачі перевізнику. Відповідно, саме з моменту отримання товару перевізником підприємство-покупець може набути права на товар щодо ризиків та вигід. При цьому, підстави оприбуткування товару на дату його розмитнення - відсутні.

Враховуючи, що підставою для бухгалтерського обліку операцій є первинні документи звернемо увагу на те, що покупець має бути повідомлений про сам факт передачі товару продавцем перевізнику та він має бути документально підтверджений.

Згідно з Конвенцією про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів від 19.05.1956р. (далі - Конвенція), CMR (міжнародна накладна) визнається первинним документом, який підтверджує право розпорядження вантажем його одержувачем з моменту складання вантажної накладної, якщо в ній зроблена відповідна відмітка (підписи), штамп чи печатка одержувача.

У вашому випадку, функціонал приймання товару здійснює особа, що надає логістичні послуги. Таким чином, такій особі в договорі необхідно передбачити доручення на такі дії. Крім того, бажано, щоб така особа інформувала своєчасно про одержання товару.

Враховуючи, що на момент передачі ризиків та контролю щодо товару, товар фізично перебуває в дорозі, з метою обліку такого товару можна порадити підприємству обліковувати його вартість на окремому субрахунку, наприклад, субрахунку 287 «Товари в дорозі». Адже, відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України «Інструкція №291 від 30.11.1999р., субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків Плану рахунків.

На дату отримання товару на склад, вартість товару з кредиту субрахунку 287 «Товари в дорозі» списується в дебет субрахунку 281 «Товари на складі».