Эксклюзив

К списку

Корректировка финотчетности на инфляционный показатель - право или обязанность?

1 февраля 2017 г.

Корректировка финотчетности на инфляционный показатель - право или обязанность? На языке оригинала.

1. Облік за П(С)БО та М(С)БО

Принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам, визначаються національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку.

Відповідно до п.2 ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV (далі - Закон №996), публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Інші підприємства самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Підприємства, що здійснюють ведення бухгалтерського обліку за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку мають дотримуватись, зокрема, й Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2002р. №147 (далі - П(С)БО 22). Підприємства, що ведуть облік за міжнародними стандартами, - МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».

2. Критерії для коригування фінансової звітності на інфляційний показник

Умови згідно П(С)БО 22

Пунктом 2 П(С)БО 22 визначено, що положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність. У свою чергу, перелік таких осіб визначений п.4 ст.14 Закону №996: публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи; державні і комунальні унітарні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі чи територіальній громаді, а також господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави чи територіальної громади в яких становить 100 відсотків.

Відповідно до п.4 П(С)БО 22 показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків. У свою чергу, кумулятивний приріст інфляції - добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний.

Тобто, П(С)БО 22 визначена лише одна умова для здійснення коригування річної фінансової звітності - досягнення кумулятивного приросту інфляції 90 та більше відсотків.

Згідно з офіційними даними інфляція останніх трьох років (2014-2016) є такою:

Значення кумулятивного приросту інфляції становить:

(124,9%/100 * 143,3%/100 * 112,4%/100) * 100 - 100 = 101,18%

Значення кумулятивного приросту інфляції - 101,18% перевищує гранично допустимий поріг (90%).

Отже, показники фінансової звітності за 2016 рік, виходячи з норм П(С)БО 22, підлягають коригуванню у встановленому стандартом порядку.

Відповідно, підприємства, які ведуть облік за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, мають здійснити коригування фінансової звітності на показник інфляції.

Додатково зазначимо, що Міністерством фінансів України оприлюднено проект наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», згідно з яким пункт 4 П(С)БО 22 буде викладено в новій редакції:

«4. Показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування у разі наявності в економічному середовищі, зокрема таких специфічних факторів:

Тобто, після затвердження вказаних змін підприємство може покладатися на свої власні судження щодо коригування фінансової звітності.

Умови згідно МСБО 29

МСБО 29 не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція. Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є питанням професійного судження.

Показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в країні, які включають наступне (але не обмежуються):

З наведених вище умов такими, що виконуються, є умови в пунктах (г) та (ґ).

Отже, підприємства, що ведуть облік за міжнародними стандартами фінансової звітності, можуть прийняти рішення щодо коригування фінансової звітності на інфляційний показник - на своє власне судження.

3. Наслідки та ризики у разі нездійснення коригування звітності на інфляційний показник

Відповідальність

Наслідком нездійснення коригування фінансової звітності на встановлений П(С)БО 22 коефіцієнт коригування є відображення неправдивих даних у фінансовій звітності. За наявності таких обставин ст.164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення №8073-X від 07.12.1984р. (далі - КУпАП) передбачено адміністративний штраф: «…відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності…». Штраф передбачено у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо ж ситуація повторюється, то штраф сягає від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проте, відповідно до ст.234-1 КУпАП право застосування таких штрафних санкцій надається органам державного фінансового контролю (Держфінінспекції). Тож зазначена норма стосується тих підприємств, що використовують бюджетні кошти.

Однак, оскільки визначення суми податку на прибуток в податковому обліку ґрунтується на даних бухгалтерському обліку за ст.44 ПКУ, то з 1 січня 2015 року діє ще один вид адміністративного штрафу - за порушення ведення податкового обліку - від 85,00 до 170,00 грн. (ст.163-1 КУпАП).

Таким чином, якщо підприємство не фінансується з бюджету, за нездійснення коригування фінансової звітності на інфляційний показник його керівник може бути притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за порушення порядку ведення податкового обліку.

Достовірність звітності

Головною метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та зміну фінансового стану підприємства її користувачам.

Фінансова звітність, що оприлюднюється, підлягає аудиту. У свою чергу, аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил згідно із вимогами користувачів. При цьому, суттєвою є інформація, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів.

Тобто, якщо підприємство не враховує вплив інфляційних показників на фінансову звітність, в аудитора є всі підстави для модифікації своєї думки. При цьому, якщо вплив показників є суттєвим, аудитор не може висловити думку, що фінансова звітність є достовірною в усіх суттєвих аспектах.

Податкові ризики

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ), об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Оскільки вимоги П(С)БО 22 спрямовані на коригування статей фінансової звітності, то таке коригування прямо впливає на показник об’єкту оподаткування податком на прибуток, заниження якого призводить до відповідальності, встановленої ПКУ.