Эксклюзив

К списку

Проведение монтажных работ относительно объекта право собственности на который еще не перешло к покупателю

7 декабря 2016 г.

Проведение монтажных работ относительно объекта право собственности на который еще не перешло к покупателю На языке оригинала.

Відповідно до умов контракту право власності на майно переходить на момент підписання покупцем видаткової накладної. Розглянемо порядок відображення придбаного майна в регістрах бухгалтерського обліку.

В даному випадку слід досить детально розглянути положення ЦКУ, національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО), Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - ЗУ № 996-XIV).

Згідно зі ст.323 ЦКУ ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом. Відповідно до загального правила наведеного в п.1 ст.668 ЦКУ ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому товару, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до п.3 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013р. №73 (далі - НП(С)БО 1) активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Згідно зі ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. В нашому випадку, під господарською операцією розуміється поставка товарів.

До моменту переходу права власності жодних змін в структурі активі та зобов’язань підприємства не відбудеться, а отже відображати актив на балансі підприємства немає підстав.

Факт переходу права власності повинен бути документально підтверджений відповідним первинним документом - накладною, товарною накладною, товарно-транспортною накладною або іншим первинним документом, який є доречним, виходячи з умов контракту (договору) із покупцем, і фактично застосовується в обліку продавця товарів.

Форма первинного документа обирається платником податку самостійно - типова або індивідуально розроблена. В останньому варіанті платнику слід врахувати необхідність наявності в документі обов’язкових реквізитів відповідно до Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88.

Серед тих реквізитів, які згадуються у вищезгаданому документі можуть бути актуальними - зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі).

В листі Міністерства фінансів України від 06.12.2013р. № 31-08410-07-27/35654 вказується, що міру деталізації змісту і обсягу господарської операції визначають особи, які відповідають за здійснення господарської операції і правильність її оформлення. При цьому, така деталізація має забезпечити розкриття змісту господарської операції та ідентифікацію активів, зобов'язань, доходів або витрат, з нею пов'язаних.

У випадку, якщо договором чітко визначено такий документ, то лише на дату його складання виникають підстави для оприбуткування товару в регістрах бухгалтерського обліку, адже виключно на зазначену дату підприємство отримує право власності на товар, починає його контролювати та відповідно може визнати активом відповідно до вимог НП(С)БО 1.

Тепер розглянемо послідовність подій з монтажу та оприбуткування майна. До моменту переходу права власності майно є чужою власністю, а отже всі дії стосовно монтажу відбуваються стосовно предмета чужої власності. Як наслідок, відображати на балансі (на рахунку 15 «Капітальні вкладення») надані послуги стосовно чужого майна, на наш погляд, є некоректним.

З іншого боку, в подальшому, наявність акту наданих послуг (виконаних робіт) стосовно згаданого майна датованого раніше, ніж перехід права власності на майно, також може викликати сумнів зв’язку понесених витрат з господарською діяльністю підприємства. Як наслідок, існуватиме ризик невизнання правильності розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ за відповідний звітний період.