Эксклюзив

К списку

Налогообложение членских взносов в пользу резидента Австрии

18 октября 2016 г.

Налогообложение членских взносов в пользу резидента Австрии На языке оригинала.

Податковий облік

Відповідно до вимог пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту такими доходами є:

ї) доходи у вигляді благодійних внесків та пожертвувань на користь нерезидентів;

й) інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

Зазначений пункт ПКУ не містить в своєму переліку такий вид доходу, як членські внески. Проте, ДФСУ у Листі «Щодо особливостей оподаткування податком на прибуток операцій з виплати членських внесків нерезиденту - міжнародній організації» від 27.01.2016р. №1557/6/99-99-19-02-02-15 прийшла до наступних висновків:

«…членські внески не виокремлені як окремий вид доходу, що отримується нерезидентом з джерелом походження з України, то такі виплати розглядаються у складі інших доходів від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України (пп. «й» пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Кодексу).

Таким чином, у разі виплати членських внесків на користь нерезидента підлягає утриманню податок в розмірі 15% їх суми та за рахунок такого нерезидента під час виплати таких внесків, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати».

Відповідно до п.3.2 ст.3 ПКУ якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбаченні цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно до п.1 ст.21 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно від 16.10.1997р. (далі - Конвенція) види доходів резидента Договірної Держави, незалежно від джерела їх виникнення, про які не йдеться у попередніх статтях цієї Конвенції, оподатковуються тільки в цій Державі.

Для того, щоб не утримувати податок на репатріацію в Україні нерезиденту потрібно пред'явити довідку (або її нотаріально завірену копію), що підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України. Таку вимогу містить п.103.2 ст.103 ПКУ.

Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

Виходячи з вищевикладеного, якщо нерезидент надасть довідку про те, що він є резидентом Австрії для цілей оподаткування, і що між Україною та Австрією укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування, резидент України має право не утримувати податок на репатріацію з доходів такого нерезидента.

Такий же висновок, стосовно застосування на практиці положень ст.21 Конвенції викладено в Ухвалі Київського апеляційного адміністративного суду від 11.11.2010р. №2а-4974/10/1070.

Бухгалтерський облік

П(С)БО 16 «Витрати» не містить прямої вказівки стосовно класифікації такого виду витрат, як членські внески в тих чи інших асоціаціях. Пункти 18-20 П(С)БО 16 визначають склад адміністративних, збутових та інших операційних витрат, але не містять прямої вказівки саме на такий вид витрат. Натомість, кожний із цих пунктів закінчується словами «інші витрати...» відповідно до їх функціонального призначення: «загальногосподарського призначення», «пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг», «операційної діяльності».

Але слід розуміти, що у вирішенні питання щодо класифікації витрат за функціональним призначенням важливу роль відіграє професійне судження бухгалтера.

Зокрема, якщо членство в Асоціації має на меті підтримку саме збутової діяльності підприємства, то доцільно обліковувати такі витрати на рахунку 93 «Витрати на збут». Членство у професійній асоціації, яке має безпосередній зв'язок з основною діяльністю підприємства, слід розглядати як «інші витрати загальногосподарського призначення» та обліковувати на рахунку 92 «Адміністративні витрати». Хоча використання рахунку 94 теж не буде помилкою, адже ці витрати безперечно відносяться до операційної діяльності. У будь-якому разі, професійне судження бухгалтера тут буде вирішальним.