Эксклюзив

К списку

Оплата роялти нерезиденту за право пользования сортом

12 октября 2016 г.

Оплата роялти нерезиденту за право пользования сортом На языке оригинала.

Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом (ст.418 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-ІV (далі - ЦКУ)).

Право на використання права інтелектуальної власності мають:

Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993р. № 3116-XII (далі - ЗУ №3116-ХІІ) власник майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту - особа, якій належить упродовж визначеного цим Законом строку і засвідчене свідоцтвом про державну реєстрацію сорту майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

Сорт рослин - окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів (рід, вид, різновидність) незалежно від того, чи задовольняє вона умови виникнення правової охорони (ст.1 ЗУ №3116-ХІІ).

Про майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин свідчить патент на сорт рослин. Про майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин свідчить свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин.

Згідно наданого свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин та патент на сорт рослин, заявником є нерезидент Німеччини.

Відповідно до пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Згідно з абзацем в) для цілей цього пункту такими доходами є роялті.

Згідно з пп.14.1.225 п.14.1 ст.14 ПКУ роялті - це платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Проаналізуємо чи відповідають «майнові права інтелектуальної власності на сорт» поняттю «роялті» наведеному в ПКУ.

Право інтелектуальної власності на сорт охороняється патентом, а тому, плата за його використання повністю підпадає під визначення «роялті», наведеного в пп.14.1.225 п.14.1 ст.14 ПКУ.

При оплаті роялті нерезиденту резидент повинен сплатити до бюджету податок на репатріацію в розмірі 15% за рахунок доходу, що виплачується. Згідно з п.103.4 ст.103 ПКУ підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених п.103.5 і п.103.6 ст.103 Кодексу, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

У кожному конкретному випадку у першу чергу потрібно керуватися положеннями відповідної двосторонньої конвенції.

Розглянемо чи підпадають під поняття «роялті» вищенаведені права інтелектуальної власності відповідно до Угоди між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно від 03.07.1995 (далі - Угода). Згідно з п.4. ст.12 Угоди термін «роялті» при використанні в цій статті означає платежі будь-якого виду, що одержуються як відшкодування:

a) за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори або твори мистецтва, включаючи кінематографічні фільми і фільми або плівки для радіомовлення чи телебачення;

b) за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на наукову працю, патент, торгову марку, дизайн або модель, план, таємну формулу або процес, або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду.

Тобто, плата за користування сортом, відповідно до Угоди також визнається роялті.

Відповідно до п.3 ст.12 Угоди незважаючи на положення пункту 2 цієї статті, роялті, що виникають у Договірній Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, підлягають оподаткуванню тільки в другій Договірній Державі, якщо:

Підведемо підсумки: плата за використання сорту є роялті, відповідно до ПКУ та Угоди. За наявності довідки яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, податок на репатріацію складатиме 0%.