Эксклюзив

К списку

Признание в учете излишков основных средств по результатам инвентаризации

5 октября 2016 г.

Признание в учете излишков основных средств по результатам инвентаризации На языке оригинала.

Відповідно до п.1.5 п.1 розділу ІІІ Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань» від 02.09.2014р. №879 (далі - Наказ №879) у разі виявлення об'єктів, що не знаходяться на обліку, а також об'єктів, дані про які відсутні в обліку, до інвентаризаційного опису відсутні відомості і технічні показники про такі об'єкти вносяться, наприклад, так: про будівлі - зазначаються їх призначення, основні матеріали, з яких вони побудовані, об'єм (зовнішній чи внутрішній обмір), площа (загальна корисна площа), число поверхів, підвалів, напівпідвалів, рік побудови тощо.

Оскільки в додатку до Наказу №879 не наведено форму інвентаризаційного опису основних засобів, на нашу думку слід користуватись формою «Інвентаризаційний опис основних засобів» (ф. № інв-1), затвердженою Постановою Держкомстату СРСР від 28.12.1989р. №241, яка складається в одному примірнику комісією окремо за кожним місцезнаходженням цінностей і посадової особи, відповідальної за збереження основних коштів.

В описі комісія заповнює графу 7 про фактичну наявність інвентарних об'єктів. При виявленні об'єктів, за якими відсутні дані, що характеризують їх, комісія повинна включити відсутні відомості до інвентаризаційного опису.

Відповідно, виявлені лишки основних засобів відображаються в графі 4 рядка 1 відомості результатів інвентаризації.

Якщо відомостей і документального підтвердження про джерело появи основних засобів немає, то в бухгалтерському обліку вони оприбутковуються на баланс як безкоштовно отримані.

У п.10 П(С)БО 7 зазначено, що первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п.8 цього П(С)БО.

Нагадаємо, що в бухгалтерському обліку визначення справедливої вартості встановлено в додатку до П(С)БО 19. При цьому слід враховувати, що справедлива вартість встановлюється:

Тому розмір первісної вартості основних засобів, які не відображені в бухгалтерському обліку (по надлишки результатами інвентаризації), визначається комісією в протоколі інвентаризаційної комісії із зазначенням способу визначення справедливої вартості. Така ж сама вимога містить і в Наказі №879.

Оскільки, чинним законодавством особливий порядок введення в експлуатацію об'єкта основних засобів не встановлено, то введення в експлуатацію об'єктів основних засобів, які не відображені в обліку, можна оформити актом прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. №ОЗ-1).

Акт складається в одному примірнику на кожний виявлений окремий об'єкт інвентаризаційною комісією, з додатком до нього технічної документації. Якщо така відсутня, то її необхідно відновити.

Оприбуткований за результатами інвентаризації об'єкт основних засобів починає амортизуватися з місяця, наступного за місяцем, в якому він став придатний для корисного використання. При цьому нарахування амортизації із застосуванням виробничого методу починається з дати, що настає за датою, на яку об'єкт основних засобів став придатний для корисного використання (абз.3 п.29 П(С)БО 7).

Оприбуткування на баланс надлишків основних засобів, виявлених за результатами інвентаризації, відображатиметься наступними проведенням передбаченим Наказом Міністерства фінансів «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» від 30.09.2003р. №561:

Дт 10 «Основні засоби»

Кт 746 «Інші доходи»