Эксклюзив

К списку

Внесение основных средств в уставный капитал юридического лица

5 сентября 2016 г.

Внесение основных средств в уставный капитал юридического лица На языке оригинала.

Бухгалтерський облік

При внесенні основних засобів Товариством А до складу статутного капіталу Товариства В та Товариства С, Товариство А автоматично стає Інвестором зазначених підприємств, а отже повного (абсолютного) відокремлення фінансово-господарської діяльності не відбудеться.

Об’єкт інвестування розглядається як асоційоване підприємство у разі, коли інвестор може суттєво впливати на таке підприємство. Згідно з п.3 П(С)БО 12 свідченням суттєвого впливу інвестора можуть бути, зокрема, володіння 20 або більше відсотками статутного капіталу підприємства - об’єкта інвестування.

Фінансові інвестиції в асоційовані підприємства згідно з п.11, п.12 П(С)БО 12 на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі (надалі - МУК), який передбачає коригування балансової вартості фінансових інвестицій не лише за фактами власної господарської діяльності, пов’язаними з асоційованим підприємством, а й залежно від фактів господарської діяльності асоційованого підприємства, що позначилися на його власному капіталі. В бухгалтерському обліку відображення вартості інвестицій за методом МУК здійснюється поквартально з урахуванням результатів діяльності асоційованого підприємства за даними проміжної та річної фінансової звітності.

Іншими словами: результати фінансового-господарської діяльності Товариств В та С повинні в обов’язковому порядку відображатись у фінансовій звітності Товариства А щоквартально.

Податковий облік

Податок на прибуток у Товариства А (Інвестор)

1. Передача основних засобів в статутний капітал асоційованого підприємства у Інвестора при розрахунку податку на прибуток відобразиться як продаж основних засобів на підставі вимог П(С)БО 7, Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» №561 від 30.09.2003р., пп.14.1.202 п.14.1 ст.14, п.138.1 ст.138 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

2. Оскільки, результат фінансової діяльності асоційованих підприємств відображається у фінансовій звітності Інвестора, слід врахувати, що прибуток, отриманий Товариством В та С, буде відображено у складі доходів Інвестора і він автоматично збільшить фінансовий результат Інвестора.

В той же час, відповідно до пп.140.5.3 п.140.5 ст.140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації.

Одночасно, згідно з пп.140.4.1 п.140.4 ст.140 ПКУ на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів фінансовий результат до оподаткування у Інвестора зменшується.

Таким чином, результати фінансової діяльності Товариства В та С не вплинуть на об’єкт оподаткування податком на прибуток Інвестора.

ПДВ у Інвестора

На підставі вимог пп.14.1.191 п.14.1 ст.14 ПКУ операція з внесення основних засобів до статутного капіталу інших підприємств визнається постачанням товарів. База оподаткування згідно з п.188.1 ст.188 ПКУ у разі постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

Таким чином, на дату передачі основних засобів до статутного капіталу Товариств В та С Інвестор повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за ставкою 20%.

Податок на прибуток у Товариств В та С

Підприємство, при отриманні об'єктів основних засобів від засновника, включає їх до складу активів відповідно до норм п.10 П(С)БО 7. Також Товариства В та С матимуть право на відображення в податковому обліку нарахованої амортизації на зазначені основні засоби згідно п.138.1 ст.138 ПКУ.

ПДВ у Товариств В та С

У випадку, якщо на момент укладання акту приймання-передачі основних засобів Товариства В та С будуть зареєстрованими платниками податку на додану вартість, вони матимуть змогу відобразити ПДВ за податковими накладним, складеними Інвестором у складі податкового кредиту відповідного звітного місяця на загальних підставах.

Якщо на момент укладання акту приймання-передачі основних засобів Товариства В та С не будуть зареєстрованими платниками податку на додану вартість, сума ПДВ збільшить первісну вартість основних засобів на підставі вимог П(С)БО 7, Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» №561 від 30.09.2003р., п.9 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість» від 01.07.1997р. № 141 та буде амортизуватись на загальних підставах.