Эксклюзив

К списку

Ликвидация предприятия

29 августа 2016 г.

Ликвидация предприятия На языке оригинала.

Відповідно до ч.4 ст.91 Господарського кодексу України від 16.03.2003р. №436-IV кошти, які залишились після розрахунків з кредиторами, розподіляються між учасниками товариства пропорційно до частки кожного з учасників у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Зазвичай суми коштів, що повертаються учасникам, відрізняються від номінальної величини їх внеску. Розглянемо ситуацію, коли під час ліквідації учасникам повертаються суми менші за розмір їх внесків.

Повернення внесків учасникам товариства регулюється положеннями П(С)БО 13 «Фінансові інструменти». Частки у статутному капіталі (вони ж - інструменти власного капіталу) при ліквідації товариства анулюються.

Згідно з п.28 П(С)БО 13 прибуток (збиток) від анулювання інструментів власного капіталу емітент відображає збільшенням (зменшенням) додаткового вкладеного капіталу. Сума перевищення збитку від анулювання випущених інструментів власного капіталу над величиною додаткового вкладеного капіталу відображається зменшенням нерозподіленого прибутку (збільшенням непокритого збитку).

Отже, при ліквідації товариства різниця між номінальним розміром внесків та фактично повернутими коштами визнається додатково вкладеним капіталом і не включається до доходів товариства.

На дату прийняття рішення про повернення коштів учасникам товариства в обліку роблять записи: Дт 401 «Статутний капітал» - Кт 672 «Розрахунки з учасниками». При цьому розподіляється сума коштів, яка фактично залишилась після розрахунків з кредиторами, незалежно від того, що вона менша за номінальну вартість внеску учасника.

Різниця між номінальним розміром внесків та фактично повернутими коштами відображається у складі додатково вкладеного капіталу (Дт 401 «Статутний капітал» - Кт 421 «Емісійний дохід») згідно з Інструкцією про застосування «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291.

Отримане на субрахунку 421 «Емісійний дохід» сальдо «згортається» із сумою збитків товариства (Дт 421 «Емісійний дохід» - Кт 442 «Непокриті збитки»).

Згідно з пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 32755-VI (далі - ПКУ) об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу ІІІ ПКУ.

Різниці при анулюванні інструментів власного капіталу розділом ІІІ чи підрозділом 4 розділу ХХ ПКУ не передбачені.

За правилами бухгалтерського обліку доходи у товариства не відображаються, відповідно і для цілей оподаткування вони також не виникають.