Эксклюзив

К списку

Уплата части чистой прибыли в бюджет при отсутствии решения участников акционерного общества

15 июля 2016 г.

Уплата части чистой прибыли в бюджет при отсутствии решения участников акционерного общества На языке оригинала.

Бухгалтерський облік

Пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну від 29.11.1999р №290 (далі - П(С)БО 15) визначено, що дивіденди - це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Тобто, дивіденди в розумінні бухгалтерського обліку - це частка прибутку, яку повинен отримати акціонер залежно від свого вкладу в статутний капітал підприємства. (Лист ДФС України «Щодо особливостей оподаткування господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» від 26.08.2015 №31684/7/99-99-15-02-02-17).

Порядок відображення в бухгалтерському обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006р. №1213 (далі - Наказ №1213)

Згідно з п.1.4 Наказу №1213 спрямування підприємствами державного сектору економіки частини чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу відображається на належну до бюджету суму прибутку відповідно до законодавства - за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом рахунку 67 «Розрахунки з учасниками».

Зверніть увагу: даний наказ не розділяє поняття «дивіденди» та «частина чистого прибутку (доходу)», тобто, дотримано основне положення П(С)БО 15.

Особливої уваги заслуговує наступний факт: на момент перерахування частини чистого прибутку до бюджету відсутній протокол зборів акціонерів, який як правило є первинним документом на підставі якого відображається нарахування дивідендів в регістрах бухгалтерського обліку.

На нашу думку, його можна замінити бухгалтерською довідкою, в якій зробити посилання на згадані у Вашому запиті нормативні акти та надати до розгляду учасникам зборів акціонерів на наступному засіданні.

Податковий облік

Згідно з п.п.14.1.49 п.14.1 ст.14 Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Відповідно до вимог п.п.57.1 1.1 п.57.1 ст.57 ПКУ у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів, платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст.137 ПКУ.

Згідно з п.п.57.11.2 п.57.1 ст.57 ПКУ, крім випадків, передбачених підпунктом 57.11.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Це положення поширюється також на державні не корпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.

Враховуючи, що сплата частини чистого прибутку за своїм економічним змістом відповідає визначеному п.п.14.1.49 п.14.1 ст.14 ПКУ поняттю дивідендів, то при спрямуванні до Державного бюджету України частини чистого прибутку (доходу) державні унітарні підприємства та їх об'єднання нараховують на таку частину та вносять до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у порядку, визначеному п.57.1 1 ст.57 ПКУ. (Лист ДФС від 02.02.2016 №2042/6/99-99-19-02-02-15р.)