Эксклюзив

К списку

Оценка финансового актива по амортизированной стоимости

13 июня 2016 г.

Оценка финансового актива по амортизированной стоимости На языке оригинала.

Відповідно до пункту 4.1.4 параграфу 4 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» фінансовий актив оцінюють за справедливою вартістю, окрім випадків, коли його оцінюють за амортизованою собівартістю.

Таким чином, для відповіді на питання чи можна оцінювати придбану заборгованість за справедливою вартістю, необхідно визначити, які саме фінансові активи оцінюються за амортизованою собівартістю.

Про це наведено в абзаці б) пункту 4.1.2 параграфу 4 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», зокрема: фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві такі умови:

а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої - утримування активів для збирання контрактних грошових потоків;

б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму.

Поняття «відсотки» означає дохід в результаті використання активів суб'єкта господарювання іншими сторонами, зокрема: відсотки - плата за використання грошових коштів чи еквівалентів грошових коштів або сум, заборгованих суб'єктові господарювання (абзац а) пункт 5 МСБО 8 «Дохід»).

Отже, якщо фінансовий актив утримується для збирання грошових потоків та передбачає погашення основної суми і відсотків, такий актив повинен відображатись за амортизованою собівартістю.