Эксклюзив

К списку

Начисление дивидендов паевым инвестиционным фондом

13 июня 2016 г.

Начисление дивидендов паевым инвестиционным фондом На языке оригинала.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012р №5080-VI (далі - ЗУ №5080-VI) пайовий фонд - це сукупність активів, які належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) і обліковуються нею окремо від результатів своєї діяльності.

На відміну від корпоративного, пайовий фонд не є юридичною особою, тому пайовий фонд створюється КУА. Саме КУА веде бухгалтерський облік операцій і результатів діяльності зі спільного інвестування ПІФ і укладає господарські договори від свого імені в інтересах пайового фонду.

Розділом ІІІ Положенням про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 26.11.2013р №2669, встановлено наступне:

1. Компанія з управління активами складає окрему фінансову звітність за результатами власної діяльності та діяльності зі спільного інвестування кожного із створених нею пайових інвестиційних фондів.

2. Компанія з управління активами відображає результати операцій, пов'язаних з нарахуванням та виплатою дивідендів інвестиційними сертифікатами створеного нею закритого пайового інвестиційного фонду, на балансі цього за фонду.

Право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду) засвідчується інвестиційним сертифікатом (ст.1 Закону ЗУ№5080-VI). Порядок виплати дивідендів в обов'язковому порядку розкривається в регламенті пайового фонду (ст.44 ЗУ №5080-VI).

Чинне законодавство про цінні папери не дає чіткого алгоритму щодо процедури виплати дивідендів власникам інвестиційних сертифікатів, проте слід звернути увагу, що на підставі ст.15 ЗУ №5080-VI Розрахунковий центр забезпечує здійснення грошових розрахунків за угодами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки «поставка цінних паперів проти оплати», а також виплату доходу за цінними паперами, номінальною вартістю при погашенні цінних паперів і при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, в тому числі по тих цінних паперів, які розміщені та перебувають в обігу за межами України.

Розрахунковий центр - це банк, який функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. №2121-ІІІ та для здійснення розрахункових операцій Розрахунковий центр відкриває рахунок в НБУ, а також відкриває і веде розрахунки клієнтів для здійснення розрахунків по операціях в щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Кошти для виплати дивідендів перераховуються КУА на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, для їх подальшого перерахування одержувачам.

КУА веде облік доходів за інвестиційними сертифікатами пайового фонду і відображає результати, пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів, на балансі фонду.

Інший спосіб розрахунків з бюджетом по ПДФО, коли на підставі будь-якого документального підтвердження будь-яким посередником (якщо це взагалі буде визначено договором) - як депозитарною установою або Розрахунковим центром - здійснюється фактична виплата дивідендів одержувачам, що дозволяє здійснювати поступову сплату ПДФО і відповідне відображення отримання доходів фізособами в ф. № 1ДФ, на нашу думку, є доцільним і пов'язаний з уникненням ризиків несвоєчасного інформування КУА, а також можливими проблемами обслуговуючого посередників банку.