Эксклюзив

К списку

Право пользования земельным участком

7 июня 2016 г.

Право пользования земельным участком На языке оригинала.

Згідно з п.1 розділу ІІІ Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 19.12.2006р. №1213 (далі - Наказ №1213) до 30.03.2008р. державні (казенні) підприємства повинні були відображати земельні ділянки, отримані на праві постійного користування, у складі основних засобів у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Така ж думка була висловлена в Листі Міністерства фінансів України №31-34000-20-10/4642 від 07.03.2007р. «Щодо окремих питань ведення бухгалтерського обліку».

Відповідно до вимог ст.13 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003р. №1378-IV, для відображення в бухгалтерському обліку вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України необхідно обов’язково провадити експертну оцінку таких земель.

З 30.03.2008р. вартість права постійного користування земельними ділянками державні (казенні) підприємства повинні відображати у складі нематеріальних активів у порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999р. №242, (далі - П(С)БО 8).

Відповідно до п.5 П(С)БО 8, право користування земельною ділянкою відображається у складі нематеріальних активів за вартістю цього права, яка визначається відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні» від 12.07.2001р. №2658-ІІІ (далі - ЗУ №2658-ІІІ). Така думка висловлена в Листі Міністерства фінансів України «Щодо відображення у бухгалтерському обліку права постійного користування земельними ділянками» від 06.03.2009р. №31-34000-10-10/6424.

Згідно з п.19 П(С)БО 8 підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок.

Визначення поняття «активний ринок» наведено в п.4 П(С)БО 8: активний ринок - ринок, якому притаманні такі умови:

Існує різниця між землею та права користування земельною ділянкою, про що йдеться у Листі Міністерства фінансів України «Щодо бухгалтерського обліку права постійного користування земельною ділянкою» від 26.05.2006р. №31-34000-20/23-4625/6662. А отже ринок землі та ринок прав користування земельною ділянкою - також різні поняття.

На сьогодні в Україні відсутній активний ринок на права користування земельною ділянкою, а отже, переоцінка за справедливою вартістю права користування земельною ділянкою суперечить вимогам п.19 П(С)БО 8.